دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 163    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
زبان تخصصي مشاوره محمدرضا ايرواني - سجاد مجيدي پرست - 1395 تاليف
كتاب راهنما زبان تخصصي مشاوره محمدرضا ايرواني - سجاد مجيدي پرست - 1395 تاليف
انتقال حرارت هدايتي- ويرايش سوم ديويد هان - نيساتي ازيسيك داوود طغرايي- بهروز روحاني 1394 ترجمه
ماشين هاي الكتريكي تئوري ، عملكرد و كاربردها - جلد دوم بيم بهارا جعفر سلطاني - حميد لساني 1394 ترجمه
ماشين هاي الكتريكي تئوري ، عملكرد و كاربردها - جلد اول بيم بهارا جعفر سلطاني - حميد لساني 1394 ترجمه
آمار توصيفي در علوم رفتاري و اجتماعي علي ايرواني - محمدرضا ايرواني - فرزانه سليمي - 1394 تاليف
مشاوره درماني افراد سالمند آن اورباچ محمدرضا ايرواني - مجتبي مقصودي - زهره زارع طوفان 1394 ترجمه
هيجان و جلوهاي مديريت آن سمانه سليمي - محمدرضا ايرواني - علي ايرواني - فرزانه سليمي - 1394 تاليف
انتقال حرارت جابجايي آدريان بيژن داودطغرايي - احمدرضا عظيميان - بهروز روحاني 1394 ترجمه
جريان هاي مغشوش در مهندسي آنوپان ديوان داوود طغرايي- علي دريس زاده 1394 ترجمه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal