1/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
شنبه -- 09:30 - 08:00 --سبحاني فروشاني محمدعلي    مرد10آزمايشگاه تكنولوژي بتن11440015
شنبه -- 11:15 - 09:45 --سبحاني فروشاني محمدعلي    مرد10آزمايشگاه تكنولوژي بتن12440015
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --سبحاني فروشاني محمدعلي    مرد10آزمايشگاه تكنولوژي بتن13440015
چهارشنبه -- 11:15 - 09:45 --سبحاني فروشاني محمدعلي    زن10آزمايشگاه تكنولوژي بتن14440015
شنبه -- 14:00 - 12:30 --عباس زاده رضا440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك11440449
شنبه -- 15:45 - 14:15 --عباس زاده رضا440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك12440449
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --عباس زاده رضا440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   زن10آزمايشگاه مكانيك خاك13440449
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي مجيد440397 -- آلودگي هوا وروش هاي كنترل 10:00
12:00
1393/10/18مختلط03آلودگي هوا وروش هاي كنترل11440072
شنبه -- 15:45 - 14:15 --
شنبه -- 14:00 - 12:30 --
مهندس تقي440016 -- استاتيك
441360 -- استاتيك - محاسبات فني 1 و2
 08:00
10:00
1393/10/30مختلط03استاتيك11440331
دوشنبه -- 19:15 - 17:45 --
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --
اكبري محمدعلي440044 -- اصول مديريت ساخت 15:00
17:00
1393/10/25مختلط03اصول مديريت ساخت11441332
پنج شنبه -- 09:30 - 08:00 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين441501 -- اصول مهندسي ترافيك 13:00
15:00
1393/10/17مختلط02اصول مهندسي ترافيك11440080
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي مجيد441506 -- اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب 08:00
10:00
1393/10/29مختلط03اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب11440070
2/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
قول بيگي پيام440058 -- اصول مهندسي زلزله وباد 08:00
10:00
1393/10/16مختلط03اصول مهندسي زلزله11441318
شنبه -- 17:30 - 16:00 --كبيري عبدالرضا441339 -- اصول مهندسي سد 15:00
17:00
1393/10/22مختلط02اصول مهندسي سد11440069
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --طلايي طبا سيدبهزاد440039 -- مقررات ملي ساختمان 08:00
10:00
1393/10/25مختلط01بارگذاري11441502
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --طلايي طبا سيدبهزاد440039 -- مقررات ملي ساختمان 08:00
10:00
1393/10/25مختلط01بارگذاري12441502
پنج شنبه -- 17:30 - 16:00 --
پنج شنبه -- 15:45 - 14:15 --
كبيري عبدالرضا441307 -- بناهاي آبي
440064 -- بناهاي آبي
 15:00
17:00
1393/10/20مختلط03بناهاي آبي11442332
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --نجفي الموسوي سيد محمود440023 -- پروژه سازه هاي بتن آرمه   مختلط10پروژه بتن آرمه12441408
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --طلايي طبا سيدبهزاد440023 -- پروژه سازه هاي بتن آرمه   مختلط10پروژه بتن آرمه13441408
 رئيسي محمد440046 -- پروژه تخصصي   مختلط30پروژه تخصصي11441390
 عباس زاده رضا440046 -- پروژه تخصصي   مختلط30پروژه تخصصي12441390
 جابرزاده عرفان440046 -- پروژه تخصصي   مختلط30پروژه تخصصي13441390
شنبه -- 14:00 - 12:30 --آقاسي فرهاد440035 -- پروژه راهسازي   مختلط10پروژه راهسازي11441406
شنبه -- 15:45 - 14:15 --آقاسي فرهاد440035 -- پروژه راهسازي   مختلط10پروژه راهسازي12441406
3/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
چهارشنبه -- 11:15 - 09:45 --نجفي الموسوي سيد محمود440026 -- پروژه سازه هاي فولادي   مختلط10پروژه سازه هاي فولادي12441403
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --طلايي طبا سيدبهزاد440026 -- پروژه سازه هاي فولادي   مختلط10پروژه سازه هاي فولادي13441403
دوشنبه -- 19:15 - 17:45 --افرند مسعود440047 -- تاسيسات مكانيكي وبرقي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02تاسيسات مكانيكي وبرقي11441328
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --افرند مسعود440047 -- تاسيسات مكانيكي وبرقي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02تاسيسات مكانيكي وبرقي12441328
شنبه -- 11:15 - 09:45 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي فرهاد440019 -- تحليل سازه ها 1 08:00
10:00
1393/10/20مختلط03تحليل سازه ها 111440370
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --
صرامي سعيد440019 -- تحليل سازه ها 1 08:00
10:00
1393/10/20مختلط03تحليل سازه ها 112440370
پنج شنبه -- 15:45 - 14:15 --
پنج شنبه -- 14:00 - 12:30 --
صرامي سعيد441316 -- تحليل سازه 2
440020 -- تحليل سازه ها 2
 08:00
10:00
1393/10/27مختلط03تحليل سازه ها 211441321
شنبه -- 15:45 - 14:15 --
شنبه -- 14:00 - 12:30 --
رياحي فرهاد441316 -- تحليل سازه 2
440020 -- تحليل سازه ها 2
 08:00
10:00
1393/10/27مختلط03تحليل سازه ها 212441321
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --
دوشنبه -- 14:00 - 12:30 --
رياحي فرهاد441316 -- تحليل سازه 2
440020 -- تحليل سازه ها 2
 08:00
10:00
1393/10/27مختلط03تحليل سازه ها 213441321
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --ايزدي بهروز440059 -- نگهداري ،تعميروترميم سازه ها 15:00
17:00
1393/10/16مختلط02ترميم ساختمان ها11441511
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --عباس زاده رضا  13:00
15:00
1393/10/27مختلط02تكنولوژي بتن11440014
پنج شنبه -- 11:15 - 09:45 --
پنج شنبه -- 09:30 - 08:00 --
مومني سيدعليرضا440017 -- ديناميك 08:00
10:00
1393/10/24مختلط03ديناميك11440332
4/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
پنج شنبه -- 15:45 - 14:15 --
پنج شنبه -- 14:00 - 12:30 --
مومني سيدعليرضا440017 -- ديناميك 08:00
10:00
1393/10/24مختلط03ديناميك12440332
شنبه -- 19:15 - 17:45 --
شنبه -- 17:30 - 16:00 --
مقبل حسين440017 -- ديناميك 08:00
10:00
1393/10/24مختلط03ديناميك13440332
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --
دوشنبه -- 14:00 - 12:30 --
سايراساتيدگروه440017 -- ديناميك 08:00
10:00
1393/10/24مختلط03ديناميك14440332
يكشنبه -- 17:30 - 16:00 --آجودانيان عليرضا440081 -- راه آهن 15:00
17:00
1393/10/18مختلط02راه آهن11442337
پنج شنبه -- 11:15 - 09:45 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين440034 -- راهسازي 13:00
15:00
1393/10/15مختلط02راهسازي11441362
شنبه -- 17:30 - 16:00 --آقاسي فرهاد440034 -- راهسازي 13:00
15:00
1393/10/15مختلط02راهسازي12441362
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --سايراساتيدگروه440034 -- راهسازي 13:00
15:00
1393/10/15مختلط02راهسازي13441362
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --
شيخ بهائي محمد  08:00
10:00
1393/10/13مختلط11رسم فني ونقشه كشي ساختمان11440011
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
شيخ بهائي محمد  08:00
10:00
1393/10/13مختلط11رسم فني ونقشه كشي ساختمان12440011
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
شيخ بهائي محمد  08:00
10:00
1393/10/13مختلط11رسم فني ونقشه كشي ساختمان13440011
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --
شيخ بهائي محمد  08:00
10:00
1393/10/13مختلط11رسم فني ونقشه كشي ساختمان14440011
پنج شنبه -- 14:00 - 12:30 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين440036 -- روسازي راه 13:00
15:00
1393/10/20مختلط02روسازي راه11441351
5/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --
دوشنبه -- 14:00 - 12:30 --
اكبري محمدعلي440033 -- روش هاي اجرايي ساختمان 15:00
17:00
1393/10/15مختلط11روش هاي اجرايي ساختمان11441309
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --
طلايي طبا سيدبهزاد440033 -- روش هاي اجرايي ساختمان 15:00
17:00
1393/10/15مختلط11روش هاي اجرايي ساختمان12441309
چهارشنبه -- 11:15 - 09:45 --بزاززاده سهيل440361 -- زبان تخصصي 08:00
09:30
1393/10/18مختلط02زبان تخصصي11440045
چهارشنبه -- 11:15 - 09:45 --رجبي ثمينه440027 -- زمين شناسي مهندسي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02زمين شناسي مهندسي11441361
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --رجبي ثمينه440027 -- زمين شناسي مهندسي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02زمين شناسي مهندسي12441361
دوشنبه -- 14:00 - 12:30 --رجبي ثمينه440027 -- زمين شناسي مهندسي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02زمين شناسي مهندسي13441361
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --رجبي ثمينه440027 -- زمين شناسي مهندسي 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02زمين شناسي مهندسي14441361
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --رجبي ثمينه440027 -- زمين شناسي مهندسي
285113 -- زمين شناسي عمومي
 15:00
17:00
1393/10/30مختلط02زمين شناسي مهندسي15441361
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رئيسي محمد440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1 08:00
10:00
1393/10/21مختلط03سازه هاي بتن آرمه 111441324
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --
جابرزاده عرفان440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1 08:00
10:00
1393/10/21مختلط03سازه هاي بتن آرمه 112441324
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
طلايي طبا سيدبهزاد440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1 08:00
10:00
1393/10/21مختلط03سازه هاي بتن آرمه 113441324
چهارشنبه -- 15:45 - 14:15 --
چهارشنبه -- 14:00 - 12:30 --
سلجوقيان اصفهاني عليرضا440022 -- سازه هاي بتن آرمه 2 08:00
10:00
1393/10/22مختلط03سازه هاي بتن آرمه 211441331
6/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
جابرزاده عرفان440022 -- سازه هاي بتن آرمه 2 08:00
10:00
1393/10/22مختلط03سازه هاي بتن آرمه 212441331
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --ايزدي بهروز440061 -- سازه هاي بنائي مقاوم دربرابر زلزله 10:00
12:00
1393/10/29مختلط02سازه هاي بنايي11441508
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --
رئيسي محمد440024 -- سازه هاي فولادي 1 10:00
12:00
1393/10/17مختلط03سازه هاي فولادي 111441347
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --
جابرزاده عرفان440024 -- سازه هاي فولادي 1 10:00
12:00
1393/10/17مختلط03سازه هاي فولادي 112441347
چهارشنبه -- 15:45 - 14:15 --
چهارشنبه -- 14:15 - 12:30 --
بزاززاده سهيل440024 -- سازه هاي فولادي 1 10:00
12:00
1393/10/17مختلط03سازه هاي فولادي 113441347
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --جابرزاده عرفان440025 -- سازه هاي فولادي 2 08:00
10:00
1393/10/14مختلط02سازه هاي فولادي 211440328
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --بزاززاده سهيل440025 -- سازه هاي فولادي 2 08:00
10:00
1393/10/14مختلط02سازه هاي فولادي 212440328
شنبه -- 11:15 - 09:45 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
قول بيگي پيام  08:00
10:00
1393/10/13مختلط03سيستم هاي مبتني بروب وپايگاه داده در مهندسي11440041
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --شيخ بهائي محمد  13:00
15:00
1393/10/13مختلط02طراحي معماري وشهرسازي11440003
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --شيخ بهائي محمد  13:00
15:00
1393/10/13مختلط02طراحي معماري وشهرسازي12440003
 رئيسي محمد    مختلط20كارآموزي11441376
 عباس زاده رضا    مختلط20كارآموزي12441376
7/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
 رياحي مجيد    مختلط20كارآموزي13441376
 مهندس تقي    مختلط20كارآموزي14441376
 صرامي سعيد    مختلط20كارآموزي15441376
 جابرزاده عرفان    مختلط20كارآموزي16441376
 طلايي طبا سيدبهزاد    مختلط20كارآموزي17441376
 آقائي ياسين    مختلط20كارآموزي18441376
 رئيسي محمد440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي11441409
 عباس زاده رضا440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي12441409
 رياحي مجيد440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي13441409
 مهندس تقي440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي14441409
 صرامي سعيد440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي15441409
 جابرزاده عرفان440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي16441409
8/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
 طلايي طبا سيدبهزاد440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي17441409
 آقائي ياسين440037 -- كارآموزي   مختلط10كارآموزي18441409
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --صمدي دارستاني مهرداد440048 -- كاربرد كامپيوتردرمهندسي عمران 13:00
15:00
1393/10/27مختلط02كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران11441505
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --صمدي دارستاني مهرداد440048 -- كاربرد كامپيوتردرمهندسي عمران 13:00
15:00
1393/10/27مختلط02كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران12441505
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --آجودانيان عليرضا440083 -- ماشين آلات ساختماني درراهسازي 13:00
15:00
1393/10/13مختلط02ماشين آلات ساختماني11441338
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --آجودانيان عليرضا440083 -- ماشين آلات ساختماني درراهسازي 13:00
15:00
1393/10/13مختلط02ماشين آلات ساختماني12441338
چهارشنبه -- 15:45 - 14:15 --
چهارشنبه -- 14:00 - 12:30 --
رجبي ثمينه  10:00
12:00
1393/10/15مختلط03مباني GIS در مهندسي عمران11440050
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --آجودانيان عليرضا440004 -- متره وبرآوردوپروژه 15:00
17:00
1393/10/29مختلط0.50.5متره وبرآورد11440315
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --آجودانيان عليرضا440004 -- متره وبرآوردوپروژه 15:00
17:00
1393/10/29مختلط0.50.5متره وبرآورد12440315
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --
مهندس تقي440018 -- مقاومت مصالح 1 08:00
10:00
1393/10/15مختلط03مقاومت مصالح 111440333
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --
مهندس تقي440018 -- مقاومت مصالح 1 08:00
10:00
1393/10/15مختلط03مقاومت مصالح 112440333
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
صرامي سعيد440018 -- مقاومت مصالح 1 08:00
10:00
1393/10/15مختلط03مقاومت مصالح 113440333
9/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
عباس زاده رضا440028 -- مكانيك خاك 13:00
15:00
1393/10/30مختلط03مكانيك خاك11440349
شنبه -- 11:15 - 09:45 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
عباس زاده رضا440028 -- مكانيك خاك 13:00
15:00
1393/10/30مختلط03مكانيك خاك12440349
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --
آقائي ياسين440031 -- مكانيك سيالات 08:00
10:00
1393/10/16مختلط03مكانيك سيالات11441349
سه شنبه -- 15:45 - 14:15 --
سه شنبه -- 14:00 - 12:30 --
آقائي ياسين440031 -- مكانيك سيالات 08:00
10:00
1393/10/16مختلط03مكانيك سيالات12441349
شنبه -- 11:15 - 09:45 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي مجيد441363 -- مهندسي آب وفاضلاب
440063 -- مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
 13:00
15:00
1393/10/24مختلط12مهندسي آب وفاضلاب وپروژه11441305
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي مجيد441363 -- مهندسي آب وفاضلاب
440063 -- مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
 13:00
15:00
1393/10/24مختلط12مهندسي آب وفاضلاب وپروژه12441305
يكشنبه -- 14:00 - 12:30 --عباس زاده رضا440030 -- مهندسي پي 08:00
10:00
1393/10/30مختلط02مهندسي پي11441323
يكشنبه -- 15:45 - 14:15 --عباس زاده رضا440030 -- مهندسي پي 08:00
10:00
1393/10/30مختلط02مهندسي پي12441323
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --سايراساتيدگروه440082 -- مهندسي ترابري 15:00
17:00
1393/10/14مختلط02مهندسي ترابري11441354
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --شاهنده مهدي440049 -- مهندسي سيستم ها 15:00
17:00
1393/10/21مختلط02مهندسي سيستم ها11440347
شنبه -- 17:30 - 16:00 --رياحي مجيد  13:00
15:00
1393/10/20مختلط02مهندسي محيط زيست11440038
دوشنبه -- 17:30 - 16:00 --رياحي مجيد440068 -- هيدرولوژي مهندسي 10:00
12:00
1393/10/24مختلط02هيدرولوژي مهندسي11441341
10/10: صفحه1393/06/12 - 15:59کارشناسي عمران- عمران93-94/نيمسال اولليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 15:45 - 14:15 --رياحي مجيد440068 -- هيدرولوژي مهندسي 10:00
12:00
1393/10/24مختلط02هيدرولوژي مهندسي12441341
شنبه -- 15:45 - 14:15 --
شنبه -- 14:00 - 12:30 --
كبيري عبدالرضا440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 13:00
15:00
1393/10/29مختلط12هيدروليك وآزمايشگاه11440551
دوشنبه -- 11:15 - 09:45 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
مهندس تقي440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 13:00
15:00
1393/10/29مختلط12هيدروليك وآزمايشگاه12440551
يكشنبه -- 11:15 - 09:45 --
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --
آقائي ياسين440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 13:00
15:00
1393/10/29مختلط12هيدروليك وآزمايشگاه13440551
سه شنبه -- 11:15 - 09:45 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
آقائي ياسين440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 13:00
15:00
1393/10/29مختلط12هيدروليك وآزمايشگاه14440551