1/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --سبحاني فروشاني محمدعلي    مرد10آزمايشگاه تكنولوژي بتن11440015
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --سبحاني فروشاني محمدعلي    مرد10آزمايشگاه تكنولوژي بتن12440015
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --سبحاني احسان440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك11440449
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --سبحاني احسان440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك12440449
شنبه -- 15:00 - 13:30 --عباس زاده رضا440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك13440449
شنبه -- 16:40 - 15:10 --عباس زاده رضا440029 -- آزمايشگاه مكانيك خاك   مرد10آزمايشگاه مكانيك خاك14440449
شنبه -- 16:30 - 15:10 --آقائي ياسين442401 -- آزمايشگاه مكانيك سيالات
440067 -- آزمايشگاه مكانيك سيالات
   مرد10آزمايشگاه مكانيك سيالات11441407
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --آقائي ياسين442401 -- آزمايشگاه مكانيك سيالات
440067 -- آزمايشگاه مكانيك سيالات
   مرد10آزمايشگاه مكانيك سيالات12441407
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --
رياحي مجيد440397 -- آلودگي هوا وروش هاي كنترل 15:30
17:30
1393/04/01مختلط03آلودگي هوا وروش هاي كنترل11440072
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --
مهندس تقي440016 -- استاتيك
441360 -- استاتيك - محاسبات فني 1 و2
 14:00
17:00
1393/04/04مختلط03استاتيك11440331
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 12:50 - 11:20 --
مهندس تقي440016 -- استاتيك
441360 -- استاتيك - محاسبات فني 1 و2
 14:00
17:00
1393/04/04مختلط03استاتيك12440331
شنبه -- 15:00 - 13:30 --
شنبه -- 12:50 - 11:20 --
صرامي سعيد440016 -- استاتيك
441360 -- استاتيك - محاسبات فني 1 و2
 14:00
17:00
1393/04/04مختلط03استاتيك13440331
2/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --
صرامي سعيد440016 -- استاتيك
441360 -- استاتيك - محاسبات فني 1 و2
 14:00
17:00
1393/04/04مختلط03استاتيك14440331
دوشنبه -- 19:50 - 16:50 --اكبري محمدعلي440044 -- اصول مديريت ساخت 14:00
16:00
1393/03/31مختلط03اصول مديريت ساخت11441332
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين440080 -- اصول مهندسي ترافيك 08:15
10:15
1393/03/26مختلط02اصول مهندسي ترافيك11441501
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
رياحي مجيد441513 -- اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
441506 -- اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
 14:00
16:00
1393/03/24مختلط03اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب11440070
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
قول بيگي پيام440058 -- اصول مهندسي زلزله وباد 08:15
11:15
1393/03/28مختلط03اصول مهندسي زلزله11441318
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
قول بيگي پيام440058 -- اصول مهندسي زلزله وباد 08:15
11:15
1393/03/28مختلط03اصول مهندسي زلزله12441318
شنبه -- 15:00 - 13:30 --كبيري عبدالرضا440069 -- اصول مهندسي سد 16:00
18:00
1393/04/05مختلط02اصول مهندسي سد11441339
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --شاهنده مهدي440052 -- اقتصاد مهندسي 14:00
16:00
1393/04/01مختلط02اقتصادمهندسي13440350
سه شنبه -- 18:20 - 16:50 --
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --
كبيري عبدالرضا441307 -- بناهاي آبي
440064 -- بناهاي آبي
 08:15
10:15
1393/04/01مختلط03بناهاي آبي11442332
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --رئيسي محمد440023 -- پروژه سازه هاي بتن آرمه   مختلط10پروژه بتن آرمه11441408
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --نجفي الموسوي سيد محمود440023 -- پروژه سازه هاي بتن آرمه   مختلط10پروژه بتن آرمه12441408
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --طلايي طبا سيدبهزاد440023 -- پروژه سازه هاي بتن آرمه   مختلط10پروژه بتن آرمه13441408
3/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
 رئيسي محمد440046 -- پروژه تخصصي   مختلط30پروژه تخصصي11441390
 عباس زاده رضا440046 -- پروژه تخصصي   مختلط30پروژه تخصصي12441390
شنبه -- 19:30 - 13:30 --سايراساتيدگروه    مختلط30پروژه راه11442409
شنبه -- 12:50 - 11:20 --سايراساتيدگروه440035 -- پروژه راهسازي   مختلط10پروژه راهسازي11441406
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --نجفي ايمان440035 -- پروژه راهسازي   مختلط10پروژه راهسازي12441406
چهارشنبه -- 16:40 - 15:10 --سايراساتيدگروه440035 -- پروژه راهسازي   مختلط10پروژه راهسازي13441406
چهارشنبه -- 11:10 - 09:40 --نجفي الموسوي سيد محمود440026 -- پروژه سازه هاي فولادي   مختلط10پروژه سازه هاي فولادي11441403
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --طلايي طبا سيدبهزاد440026 -- پروژه سازه هاي فولادي   مختلط10پروژه سازه هاي فولادي12441403
چهارشنبه -- 11:10 - 09:40 --رئيسي محمد440026 -- پروژه سازه هاي فولادي   مختلط10پروژه سازه هاي فولادي13441403
يكشنبه -- 18:20 - 16:50 --افرند مسعود440047 -- تاسيسات مكانيكي وبرقي 16:00
18:00
1393/04/02مختلط02تاسيسات مكانيكي وبرقي11441328
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
صرامي سعيد440019 -- تحليل سازه ها 1 14:00
17:00
1393/04/10مختلط03تحليل سازه ها 111440370
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
صرامي سعيد440019 -- تحليل سازه ها 1 14:00
17:00
1393/04/10مختلط03تحليل سازه ها 112440370
4/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
شنبه -- 15:00 - 13:30 --
شنبه -- 12:50 - 11:20 --
رياحي فرهاد440019 -- تحليل سازه ها 1 14:00
17:00
0614/05/07مختلط03تحليل سازه ها 113440370
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي فرهاد441316 -- تحليل سازه 2
440020 -- تحليل سازه ها 2
 08:15
11:15
1393/04/02مختلط03تحليل سازه ها 211441321
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --
رياحي فرهاد441316 -- تحليل سازه 2
440020 -- تحليل سازه ها 2
 08:15
11:15
1393/04/02مختلط03تحليل سازه ها 212441321
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --سبحاني فروشاني محمدعلي  14:00
16:00
1393/03/31مرد02تكنولوژي بتن11440014
سه شنبه -- 12:50 - 11:20 --عباس زاده رضا  14:00
16:00
1393/03/31مختلط02تكنولوژي بتن13440014
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
سبحاني فروشاني محمدعلي  14:00
16:00
1393/03/31مرد11تكنولوژي بتن وآزمايشگاه11441317
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سبحاني فروشاني محمدعلي  14:00
16:00
1393/03/31مرد11تكنولوژي بتن وآزمايشگاه12441317
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --
افتخاري عليرضا    مختلط20تكنولوژي بتن واجراي سازه هاي فلزي وبتني11441355
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
خطيب علي440017 -- ديناميك 08:15
10:45
0610/04/06مختلط03ديناميك11440332
سه شنبه -- 18:20 - 16:50 --
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --
عاملي شكراله440017 -- ديناميك 08:15
10:45
0610/04/06مختلط03ديناميك12440332
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --آجودانيان عليرضا440081 -- راه آهن 16:00
18:00
1393/04/07مختلط02راه آهن11442337
دوشنبه -- 18:20 - 16:50 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين440034 -- راهسازي 14:00
16:00
1393/04/09مختلط02راهسازي11441362
5/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --سايراساتيدگروه440034 -- راهسازي 14:00
16:00
1393/04/09مختلط02راهسازي12441362
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --
شيخ بهائي محمد440341 -- رسم فني ونقشه كشي ساختمان 14:00
16:00
0615/07/04مرد11رسم فني ونقشه كشي ساختمان11440011
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
شيخ بهائي محمد440341 -- رسم فني ونقشه كشي ساختمان 14:00
16:00
1393/03/24مرد11رسم فني ونقشه كشي ساختمان12440011
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 12:50 - 11:10 --
شيخ بهائي محمد440341 -- رسم فني ونقشه كشي ساختمان 14:00
16:00
1393/03/24مرد11رسم فني ونقشه كشي ساختمان13440011
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --مصطفايي ميرآّبادي محمد حسين440036 -- روسازي راه 14:00
16:00
1393/04/07مختلط02روسازي راه11441351
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --سايراساتيدگروه440036 -- روسازي راه 14:00
16:00
1393/04/07مرد02روسازي راه12441351
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --
اكبري محمدعلي440033 -- روش هاي اجرايي ساختمان 14:00
16:00
1393/04/09مختلط11روش هاي اجرايي ساختمان11441309
سه شنبه -- 18:20 - 16:50 --
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --
طلايي طبا سيدبهزاد440033 -- روش هاي اجرايي ساختمان 14:00
16:00
1393/04/09مختلط11روش هاي اجرايي ساختمان12441309
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --رجبي ثمينه441361 -- زمين شناسي مهندسي 16:00
18:00
1393/03/26مختلط02زمين شناسي مهندسي11440027
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --
طلايي طبا سيدبهزاد440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1
440803 -- سازه هاي بتن آرمه 1
 08:15
11:15
1393/03/31مختلط03سازه هاي بتن آرمه 111441324
دوشنبه -- 11:20 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
جابرزاده عرفان440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1
440803 -- سازه هاي بتن آرمه 1
 08:15
11:15
1393/03/31مختلط03سازه هاي بتن آرمه 112441324
يكشنبه -- 11:10 - 09:40 --
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --
جابرزاده عرفان440021 -- سازه هاي بتن آرمه 1
440803 -- سازه هاي بتن آرمه 1
 08:15
11:15
1393/03/31مختلط03سازه هاي بتن آرمه 113441324
6/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رئيسي محمد440022 -- سازه هاي بتن آرمه 2 08:15
11:15
1393/04/10مختلط03سازه هاي بتن آرمه 211441331
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 12:50 - 11:20 --
ياوري فروشاني علي440022 -- سازه هاي بتن آرمه 2 08:15
11:15
1393/04/10مختلط03سازه هاي بتن آرمه 212441331
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --
چهارشنبه -- 12:50 - 11:20 --
جابرزاده عرفان440022 -- سازه هاي بتن آرمه 2 08:15
11:15
1393/04/10مختلط03سازه هاي بتن آرمه 213441331
شنبه -- 12:50 - 11:20 --ايزدي بهروز440061 -- سازه هاي بنائي مقاوم دربرابر زلزله 08:15
10:15
1393/03/29مرد02سازه هاي بنايي11441508
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --
طلايي طبا سيدبهزاد440024 -- سازه هاي فولادي 1
440802 -- سازه هاي فولادي1
 14:00
16:00
1393/04/05مختلط03سازه هاي فولادي 111441347
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --
يكشنبه -- 12:50 - 11:20 --
جابرزاده عرفان440024 -- سازه هاي فولادي 1
440802 -- سازه هاي فولادي1
 14:00
16:00
1393/04/05مختلط03سازه هاي فولادي 112441347
چهارشنبه -- 12:50 - 11:20 --
چهارشنبه -- 11:10 - 09:40 --
قول بيگي پيام440024 -- سازه هاي فولادي 1 14:00
16:00
1393/04/05مختلط03سازه هاي فولادي 113441347
سه شنبه -- 12:50 - 11:20 --رئيسي محمد440025 -- سازه هاي فولادي 2 08:15
11:15
1393/03/25مختلط02سازه هاي فولادي 211440328
يكشنبه -- 16:40 - 15:10 --طلايي طبا سيدبهزاد440025 -- سازه هاي فولادي 2 08:15
11:15
1393/03/25مختلط02سازه هاي فولادي 212440328
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --جابرزاده عرفان440025 -- سازه هاي فولادي 2 08:15
11:15
1393/03/25مختلط02سازه هاي فولادي 213440328
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
شيخ بهائي محمد  08:15
10:15
1393/03/24مختلط11طراحي معماري11442364
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --شيخ بهائي محمد  08:15
10:15
1393/03/24زن02طراحي معماري وشهرسازي11440003
7/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --شيخ بهائي محمد  08:15
10:15
1393/03/24مرد02طراحي معماري وشهرسازي12440003
يكشنبه -- 11:10 - 09:40 --شيخ بهائي محمد  08:15
10:15
1393/03/24مرد02طراحي معماري وشهرسازي13440003
 رئيسي محمد    مختلط20كارآموزي11441376
 رياحي مجيد    مختلط20كارآموزي12441376
 عباس زاده رضا    مختلط20كارآموزي13441376
 مهندس تقي    مرد20كارآموزي14441376
 صرامي سعيد    مختلط20كارآموزي15441376
 جابرزاده عرفان    مختلط20كارآموزي16441376
 طلايي طبا سيدبهزاد    مختلط20كارآموزي17441376
 آقائي ياسين    مختلط20كارآموزي18441376
 رئيسي محمد    مختلط10كارآموزي11441409
 عباس زاده رضا    مختلط10كارآموزي12441409
8/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
 رياحي مجيد    مختلط10كارآموزي13441409
 مهندس تقي    مرد10كارآموزي14441409
 صرامي سعيد    مختلط10كارآموزي15441409
 جابرزاده عرفان    مختلط10كارآموزي16441409
 طلايي طبا سيدبهزاد    مختلط10كارآموزي17441409
 آقائي ياسين    مختلط10كارآموزي18441409
شنبه -- 12:50 - 11:20 --قول بيگي پيام440048 -- كاربرد كامپيوتردرمهندسي عمران 08:15
10:15
1393/04/07مختلط02كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران11441505
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --قول بيگي پيام440048 -- كاربرد كامپيوتردرمهندسي عمران 08:15
10:15
1393/04/07مختلط02كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران12441505
يكشنبه -- 15:00 - 13:30 --آجودانيان عليرضا440083 -- ماشين آلات ساختماني درراهسازي 16:00
18:00
1393/03/24مختلط02ماشين آلات ساختماني11441338
سه شنبه -- 18:20 - 16:50 --
سه شنبه -- 16:40 - 15:10 --
رجبي ثمينه  10:30
12:30
1393/03/31مختلط03مباني GIS در مهندسي عمران11440050
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --آجودانيان عليرضا440004 -- متره وبرآوردوپروژه 14:00
16:00
0615/09/05مختلط0.50.5متره وبرآورد11440315
يكشنبه -- 11:10 - 09:40 --آجودانيان عليرضا440004 -- متره وبرآوردوپروژه 14:00
16:00
0615/09/05مختلط0.50.5متره وبرآورد12440315
9/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
چهارشنبه -- 16:10 - 15:10 --
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --
شمشي خوزاني رويا  14:00
16:00
1393/04/09زن0.51.5مصالح ساختماني وآزمايشگاه11440013
شنبه -- 10:40 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
ايزدي بهروز  14:00
16:00
0610/03/05مرد0.51.5مصالح ساختماني وآزمايشگاه12440013
يكشنبه -- 10:40 - 09:40 --
يكشنبه -- 09:30 - 08:00 --
ايزدي بهروز  14:00
16:00
0610/03/05مرد0.51.5مصالح ساختماني وآزمايشگاه13440013
دوشنبه -- 10:40 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
سايراساتيدگروه  14:00
16:00
0610/03/05مرد0.51.5مصالح ساختماني وآزمايشگاه14440013
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
عباس زاده رضا440018 -- مقاومت مصالح 1 08:15
11:15
1393/03/26مختلط03مقاومت مصالح 111440333
شنبه -- 15:00 - 13:30 --
شنبه -- 12:50 - 11:20 --
مهندس تقي440018 -- مقاومت مصالح 1 08:15
11:15
1393/03/26مختلط03مقاومت مصالح 112440333
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي فرهاد440018 -- مقاومت مصالح 1 08:15
11:15
1393/03/26مختلط03مقاومت مصالح 113440333
چهارشنبه -- 09:30 - 08:00 --طلايي طبا سيدبهزاد440805 -- بارگذاري
441502 -- بارگذاري
 08:15
10:45
1393/04/04مختلط02مقررات ملي ساختمان11440039
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --طلايي طبا سيدبهزاد440805 -- بارگذاري
441502 -- بارگذاري
 08:15
10:45
1393/04/04مختلط02مقررات ملي ساختمان12440039
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
عباس زاده رضا440028 -- مكانيك خاك 08:15
11:15
0606/04/02مختلط03مكانيك خاك11440349
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
عباس زاده رضا440028 -- مكانيك خاك 08:15
11:15
0606/04/02مختلط03مكانيك خاك12440349
شنبه -- 15:00 - 13:30 --
شنبه -- 12:50 - 11:20 --
آقائي ياسين440031 -- مكانيك سيالات 08:15
10:45
1393/04/05مختلط03مكانيك سيالات11441349
10/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
دوشنبه -- 15:00 - 13:30 --
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --
آقائي ياسين440031 -- مكانيك سيالات 08:15
10:45
0610/01/27مختلط03مكانيك سيالات12441349
شنبه -- 18:20 - 16:50 --
شنبه -- 16:40 - 15:10 --
كبيري عبدالرضا440031 -- مكانيك سيالات 08:15
10:45
0610/01/27مختلط03مكانيك سيالات13441349
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
رياحي مجيد441363 -- مهندسي آب وفاضلاب
440063 -- مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
 16:00
18:00
1393/03/31مختلط12مهندسي آب وفاضلاب وپروژه11441305
شنبه -- 12:50 - 11:20 --عباس زاده رضا440030 -- مهندسي پي 14:00
17:00
1393/04/01مختلط02مهندسي پي11441323
دوشنبه -- 12:50 - 11:20 --عباس زاده رضا440030 -- مهندسي پي 14:00
17:00
1393/04/01مختلط02مهندسي پي12441323
چهارشنبه -- 18:20 - 16:50 --سايراساتيدگروه440082 -- مهندسي ترابري 10:30
12:30
1393/04/09مختلط02مهندسي ترابري11441354
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --شاهنده مهدي440049 -- مهندسي سيستم ها 08:15
10:15
1393/03/27مختلط02مهندسي سيستم ها11440347
دوشنبه -- 16:40 - 15:10 --رياحي مجيد442347 -- مهندسي محيط زيست 14:00
16:00
1393/03/28مختلط02مهندسي محيط زيست11440038
شنبه -- 16:40 - 15:10 --رياحي مجيد442347 -- مهندسي محيط زيست 14:00
16:00
1393/03/28مختلط02مهندسي محيط زيست12440038
سه شنبه -- 11:10 - 09:40 --
سه شنبه -- 09:30 - 08:00 --
نجفي ايمان440305 -- نقشه برداري 1وعمليات 14:00
16:00
1393/04/07مرد11نقشه برداري1وعمليات11440012
سه شنبه -- 15:00 - 13:30 --
سه شنبه -- 12:50 - 11:20 --
نجفي ايمان440305 -- نقشه برداري 1وعمليات 14:00
16:00
1393/04/07مرد11نقشه برداري1وعمليات12440012
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
سايراساتيدگروه440305 -- نقشه برداري 1وعمليات 14:00
16:00
1393/04/07مرد11نقشه برداري1وعمليات13440012
11/11: صفحه1392/11/23 - 17:57کارشناسي عمران- عمران92-93/نيمسال دومليست دروس ارايه شده دردانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر
زمان تشکيلنام استاددروس همزمانگروه آموزشي مجاززمان امتحانتاريخ امتحانجنسيتعملىنظرىنام درس اصليزير گروهگروهشماره درس
چهارشنبه -- 16:40 - 15:10 --
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --
سايراساتيدگروه440305 -- نقشه برداري 1وعمليات 14:00
16:00
1393/04/07مرد11نقشه برداري1وعمليات14440012
دوشنبه -- 11:10 - 09:40 --
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --
رجبي ثمينه440305 -- نقشه برداري 1وعمليات 14:00
16:00
1393/04/07زن11نقشه برداري1وعمليات15440012
دوشنبه -- 09:30 - 08:00 --رياحي مجيد440068 -- هيدرولوژي مهندسي 14:00
16:00
1393/03/27مختلط02هيدرولوژي مهندسي11441341
چهارشنبه -- 16:40 - 15:10 --
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --
مهندس تقي  14:00
16:30
1393/04/04مختلط02هيدروليك11440351
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
آقائي ياسين  14:00
16:30
1393/04/04مختلط02هيدروليك12440351
چهارشنبه -- 16:40 - 15:10 --
چهارشنبه -- 15:00 - 13:30 --
مهندس تقي440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 14:00
16:30
1393/04/04مرد12هيدروليك وآزمايشگاه11440551
شنبه -- 11:10 - 09:40 --
شنبه -- 09:30 - 08:00 --
آقائي ياسين440032 -- هيدروليك وآزمايشگاه 14:00
16:30
1393/04/04مختلط12هيدروليك وآزمايشگاه12440551