دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مديريت دانشكده انساني

رديف

گروه تخصصي

نام و نام خانوادگي مدير گروه

1

رياست دانشكده

آقاي خليل ملك احمدي

2

معاون آموزشي و دانشجويي

آقاي خليل ملك احمدي

3

كارشناسي ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ريزي و كارشناسي علوم اقتصادي

دكتر مصطفي رجبي

4

كارشناسي ارشد مشاوره وكارشناسي مشاوره

دكتر محمد مسعود دياريان

5

دروس عمومي

آقاي خليل ملك احمدي

6

عمومي معارف

دكتر مجتبي جعفري

7

كارشناسي مددكاري اجتماعي

خانم بتول امين جعفري

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal