دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

مديريت دانشكده انساني
رديف
گروه تخصصي
نام و نام خانوادگي مدير گروه
1
رياست دانشکده
آقاي خليل ملك احمدي
2
معاون آموزشي و دانشجويي
آقاي خليل ملك احمدي
3
كارشناسي ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
دكتر مصطفي رجبي
4
كارشناسي ارشد مشاوره
دكتر يوسف گـرجي
5
كارشناسي علوم اقتصادي
دكتر مصطفي رجبي
6
دروس عمومي
آقاي خليل ملك احمدي
7
عمومي معارف
دكتر مجتبي جعفري
8
كارشناسي مددكاري اجتماعي
خانم بتول امين جعفري
9
كارشناسي مشاوره
دكتر يوسف گرجي
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal