دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

به نام خدا
 
برنامه ترم بندي دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت
 
مهندسي برق- قدرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دروس اختياري- قدرت
نيمسال اول
تئوري جامع
الكترونيك قدرت 1
كنترل مدرن
روش تحقيق
الكترونيك قدرت 2
نيمسال دوم
ديناميك
آناليز كامپيوتري
بهره برداري پيشرفته از سيستم هاي قدرت
سمينار
قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت
نيمسال سوم
درس اختياري
درس اختياري
پايان نامه
 
حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت
* دروس اختياري از جدول روبرو انتخاب شود.
سيستم هاي كنترل غير خطي
مهندسي برق قدرت- سيستم هاي برق
ادوات FACTS
نيمسال اول
تئوري جامع
الكترونيك قدرت 1
كنترل مدرن
روش تحقيق
سيستم هاي كنترل حركت پيشرفته
نيمسال دوم
ديناميك
آناليز كامپيوتري
بهره برداري پيشرفته از سيستم هاي قدرت
سمينار
 
نيمسال سوم
قابليت اطمينان
حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت
پايان نامه
 
 
 
 
مهندسي برق قدرت- الكترونيك قدرت
نيمسال اول
تئوري جامع
الكترونيك قدرت 1
كنترل مدرن
روش تحقيق
نيمسال دوم
ديناميك
آناليز كامپيوتري
منابع تغذيه سوئيچينگ
سمينار
نيمسال سوم
كنترل محركه هاي الكتريكي
سيستم هاي كنترل حركت پيشرفته
پايان نامه
 
 
 
 
مهندسي برق قدرت ماشين هاي الكتريكي
 
 
نيمسال اول
تئوري جامع
الكترونيك قدرت 1
كنترل مدرن
روش تحقيق
 
 
نيمسال دوم
ديناميك
آناليز كامپيوتري
روشهاي اجزاء محدود در الكترومغناطيس
سمينار
 
 
نيمسال سوم
طراحي ماشين
سيستم هاي كنترل حركت پيشرفته
پايان نامه
 
 
 
 
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal