دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

جلسات دفاع از پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته­ي مهندسي برق و آمار اجتماعي و اقتصادي

مكان (دانشكده فني مهندسي)

تاريخ وساعت

عنوان پايان نامه

رشته

نام دانشجو

سالن كنفرانس

14/11/94 ساعت 14

كنترل سيستم پيچشي با استفاده از كنترل كننده هاي مدلغزشي مرتبه بالا

برق

زينب حسيني هفشجاني

سالن كنفرانس

14/11/94 ساعت 10

كنترل مبدل سوئيچينگ ac-dc بوست به منظور اصلاح ضريب توان با استفاده از كنترل كننده فازي PID مرتبه كسري بهينه شده با الگوريتم ژنتيك

برق

مازيار اميني

سالن كنفرانس

14/11/94 ساعت 11

مبدل SEPIC اصلاح شده از نوع بدون پل با قابليت اصلاح ضريب توان و كليدزني در ولتاژ صفر Improved Zvt Bridgeless SepicPfc Rectifier

برق

مجتبي علي ياري

سالن كنفرانس

21/11/94 ساعت 13

كنترل مد لغزشي مبدل بوست دوفاز(موازي)

برق

مرتضي عابدي

سالن كنفرانس

21/11/94 ساعت 12

بكارگيري الگوريتم جريان مرجع سينوسي به منظور كنترل مدار اصلاح ضريب توان بر مبناي مبدل افزاينده

برق

اصغر ايازي واناني

سمعي بصري 1

21/11/94 ساعت 12

طراحي كنترل كننده هواپيما با استفاده از روش هوشمند Pl فازي و الگوريتم ژنتيك جهت بهينه سازي توابع عضويت

برق

مينو احترام

سالن كنفرانس

21/11/94

ساعت14

به كارگيري منبع توليد پراكنده از نوع دوار DFIG براي تغذيه ي بارهاي سه فاز متعادل و نامتعادل ايزوله

برق

شهرام پورحيدر بروجني

سالن كنفرانس

21/11/94 ساعت 15

كنترل مولفه هاي توان يك ژنراتور القائي روتور سيم پيچي شده (DFIG) بر پايه روش كنترل ورودي خروجي حالت تطبيقي كه در دوردست به يك شبكه ثابت متصل است

برق

جواد ملكي سودرجاني

سالن كنفرانس

19/11/94 ساعت 13

كنترل تطبيقي ميكروگريدهاي متصل به شبكه در شرايط عدم تعادل ولتاژ و بارها

برق

شهروز رحيمي بشر

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 10

بهبود پايداري ديناميكي ريز شبكه هاي جزيره اي با كنترل محلي

برق

ناهيد رستاقي

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 11

معرفي ساختار مبدل كاهنده سنكرون تحت شرايط كليدزني در ولتاژ صفر

برق

سعيد دهقان نيري

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 13

كنترل تطبيقي ولتاژ و فركانس يك ميكروگريد در مود عملكرد جزيره اي

برق

فريبا سرائيان ورنوسفادراني

سالن كنفرانس

28/11/94 ساعت 12

طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل پايداري براي مولدهاي القايي دابل فد(تغذيه ي مضاعف DFIG) مبتني بر نيروگاه هاي توليد برق انرژي بادي) تحت شرايط آشفتگي ولتاژ و عدم تعدل شبكه

برق

علي كرد

سالن كنفرانس

28/11/94 ساعت 13

پخش باربهينه شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده (DG) و با هدف كاهش تلفات و از بين بردن پرشدگي خطوط

برق

محمد درويشي نام نيها

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 11

تشخيص خطاهاي موتورالقايي دوتحريكه بدون جاروبك

برق

حميد اسدالهي نژاد

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 12

طراحي و شبيه سازي ژنراتور ابررسانا بادي

برق

مهدي نصري نصرآبادي

سالن كنفرانس

21/11/94 ساعت 11

بررسي علل قطع همزمان فيدرهاي فشار متوسط مجاور هم در شبكه هاي توزيع و ارائه راه كار جهت رفع مشكل

برق

شاهرضا محمودي كوهي

سمعي بصري 1

27/11/94 ساعت 11

كنترل هوشمند غلظت گلوكوز در يك سيستم تزريق انسولين قابل كاشت در بدن بيماران ديابتي با استفاده از يك شبكه فازي عصبي بهينه

برق

داود صناعي

سمعي بصري 1

27/11/94 ساعت 13

طراحي كنترل كننده فازي مبتني بر مدل به منظور كنترل نماي لياپانوف استخراج شده از تصوير

برق

طاهره پناهي پور

سمعي بصري 1

27/11/94 ساعت 12

تنظيم و كنترل انسولين در بيماران ديابتي نوع يك با استفاده از كنترل كننده فازي PI بهينه شده با الگوريتم بهينه سازي محدب

برق

مهدي شفيعي

سمعي بصري 1

19/11/94 ساعت 12

كنترل تحمل عيب يك وسيله بدون سرنشين زيرسطحي با استفاده از يك تخمينگر تطبيقي

برق

عاطفه توكلي نژاد

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 11

كنترل مولفه هاي توان خروجي در يك ژنراتور القايي قفسه سنجابي متصل به شبكه بر پايه كنترل مد لغزشي تطبيقي

برق

مجيد جان نثاري لاداني

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 10

كنترل مدلغزشي توان هاي اكتيو و راكتيو خروجي يك ژنراتور سه فاز سنكرون جديد با دوسيم پيچ تحريك جداگانه با محرك توربين بادي و متصل به شبكه از طريق اينورترهاي Backto - back

برق

عباسعلي خليلي

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 16

كنترل مبدل هاي DC-DC به روش كنترل مبتني بر ريپل با زمان روشن بودن ثابت A RippleBaased Constant on – time control of DC-DC Converters

برق

آرمين بختياروند

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 15

بكارگيري كنترل فازي در مبدلDC به DC رزونانس موازي

برق

وحيد امامي

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 14

كنترل فركانس ثابت بر مبناي پيك ريپل در مبدل هاي DC -DC

برق

عبدالحميد موساوي زادگان

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 12

مدلسازي و تحليل روش مدولاسيون جهشي پالس(PSM)

برق

اشكان كريميان

سالن كنفرانس

19/11/94 ساعت14

بكارگيري روش مبتني بر غيرفعال بودن در مبدل شبه رزونانسي كاهنده ZCS

برق

عباس جمشيديان

سالن كنفرانس

19/11/94 ساعت 12

كنترل مبدل فلاي بك با روش كنترل قطار پالس Puls train control for flyback convertor

برق

سيدمحسن زاهدي راد

سالن كنفرانس

21/11/94 ساعت 16

طراحي كنترل كننده مود لغزشي براي مبدل DC به DC از نوع z-source منبع ولتاژ

برق

رمضانعلي اميني

سالن كنفرانس

28/11/94 ساعت 13

كنترل شاخص هاي آشوبي (بعدفراكتال) تصوير با استفاده از كنترل كننده فازي

برق

مريم عرب زاده

سمعي بصري 1

21/11/94 ساعت 13

ارزيابي وضعيت و مدل سازي طول عمر ترانسفورماتورها در سيستم قدرت با استفاده از آناليز نتايج تست هاي تشخيصي

برق

محمدحسين اميريان ورنوسفادراني

سمعي بصري 1

28/11/94 ساعت 14

تجديد ساختار و جايابي بهينه منابع توليد پراكنده بطورهمزمان به منظور كاهش تلفات اهمي در شبكه هاي توزيع برق مبتني بر روش تركيبي الگوريتم Isem و GA

برق

سمانه تربت اصفهاني

سمعي بصري 1

21/11/94 ساعت 10

يك روش جديد جهت مدلسازي درايو كرامر( درايو القايي سيم پيچي شده) از نوع دوسو تغذيه (DFIM)

برق

علي احسان پور

سمعي بصري 1

27/11/94 ساعت 11

مطالعه اي بر مدل سازي به روش هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون

امار

علي ايمان

سالن كنفرانس

29/11/94 ساعت 11

طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري مقاوم با استفاده از انتگرال بود و پيش فيلتر

برق

كيانوش رنجبران

سالن كنفرانس

26/11/94 ساعت 17

مشاركت بهينه مزارع بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه در كنترل فركانس

برق

محمد ايرواني محمدآبادي

سالن كنفرانس

29/11/94 ساعت 12

طراحي كنترل كننده ي تطبيقي براي تنظيم همزمان فشارخون و ضربان قلب با استفاده از پيش بين اسميت مقاوم

برق

سعيد حاجي شيرمحمدي

سمعي بصري 1

28/11/94 ساعت 15

مسيريابي بهينه براي ربات خودگردان در محيط ناشناخته به صورت Online با استفاده از الگوريتم فاخته

برق

منصوره يزداني پور

سالن كنفرانس

15/02/95 ساعت 00/13

بررسي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت پالايشگاه چهارم ( فازهاي 7 ، 6 و 8)

برق

بهمن سرلك

سالن كنفرانس

01/04/95 ساعت 00/14

بررسي عملكرد رله هاي وصل مجدد در خطوط انتقال فشارقوي در مجاورت نيروگاه ها و ارائه راهكار مناسبي جهت كاهش اثرات ناشي از عملكرد اينگونه رله ها

برق

بهنام طاوسي

سالن كنفرانس

02/04/95 ساعت 00/14

بهبود كنترل سرعت در درايو موتور BLDC بدون حسگر با مبدل Buck Boost بدون پل و اصلاح ضريب توان با استفاده از كنترل كننده فازي متمركز

برق

سيدمهدي رضوي

سالن كنفرانس

14/06/1395

ساعت 11

مدلسازي هارمونيك سوم توليد شونده از ژنراتور سنكرون قطب برجسته تحت انواع بار و بررسي روش هاي جبران سازي

برق- قدرت

وحيد ميرزاپور

سالن كنفرانس

17/06/1395

ساعت 9

طراحي كنترل كننده فازي براي مبدل شپارد - تيلور

برق-قدرت

عزيزاله خاني

سالن كنفرانس

17/06/1395

ساعت 10

تشخيص و كنترل خطاهاي ترانزيستورهاي قدرت در مبدل نامتقارن مورد استفاده در موتورهاي سوئيچ رلوكتانس

برق-قدرت

محمدرضا لادريان

سالن كنفرانس

17/06/1395

ساعت 11

بكارگيري كنترل فازي براي مبدل افزاينده ZCS

برق-قدرت

نوشين ريحان

سالن كنفرانس

17/06/1395

ساعت 12

ارائه يك مبدل با استفاده از خازن هاي افزايش دهنده ولتاپ به منظور عملكرد موتور سوئيچ رلوكتانس

برق-قدرت

مهدي فتاحي

سالن كنفرانس

21/06/1395

ساعت 10

بررسي روش آناليز حساسيت پيوسته در سيستم هاي الكترومغناطيس و امكان افزايش سرعت همگرايي در ساختارهاي الكترومغناطيسي

برق-قدرت

داوود داوودي

سالن كنفرانس

21/06/1395

ساعت 9

كنترل يك مدل ديناميكي ازويلچرالكتريكي بااستفاده ازبيوپتانسيل هاي ثبت شده ازناحيه ي پيشاني مبتني بركنترل كننده خطي گوسي درجه دوم

برق-كنترل

فرهاد صنعت گر

سالن كنفرانس

21/06/1395

ساعت 11

بهينه سازي شبكه هاي توزيع الكتريكي بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي آسيابانك (ALO)

برق-قدرت

مريم شكوهي

سالن كنفرانس

21/06/1395

ساعت 12

تعيين محل و اندازه بهينه بانكهاي خازني در شبكه توزيع فشار متوسط با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع

برق-قدرت

سيد مهدي حسيني

سالن كنفرانس

21/06/1395

ساعت 13

انتخاب طرح بهينه بر مبناي پارامترهاي الكتريكي و شاخصهاي برنامه ريزي فني بارويكردMADM و مدل TOPSIS

برق-قدرت

رسول ربانبان

سالن كنفرانس

29/06/1395

ساعت 9

كنترل توانهاي اكتيو و راكتيو در يك شبكه توليد پراكنده شامل انواع توليدهاي اينورتري و ماشين پايه

برق- قدرت

احسان شرف الدين

سالن كنفرانس

29/06/1395

ساعت 10

كنترل مولفه هاي توانهاي خروجي يك ژنراتور سنكرون سه فاز مغناطيس دايم از نوع داخلي روتور (IPMSG) متصل به شبكه دوردست بر اساس روش كنترل مد لغزشي تطبيقي

برق-قدرت

دانيال توكلي

سالن كنفرانس

29/06/1395

ساعت 11

كنترل مولفه هاي توان يك ژنراتور القايي روتور سيم پيچي شده (DFIG) بر پايه روش كنترل ورودي - خروجي حالت تطبيقي كه در دور دست به يك شبكه ثابت متصل است

برق-قدرت

نويد بيگ پور

سالن كنفرانس

29/06/1395

ساعت 12

كنترل توان اكتيو و راكتيو يك ژنراتور القايي قفسه سنجابي كه از طريق اينورترهاي پشت به پشت به واسطه ي يك بار محلي در يك خط القايي به شبكه ي اصلي متصل مي شود

برق-قدرت

فرزانه داوودي

سالن كنفرانس

31/06/1395

ساعت 14

طراحي چندهدفه كنترل كننده فيدبك حالت به كمك الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات تقويت شده

برق-كنترل

سيد مهدي موسوي هاشمي

سالن كنفرانس

31/06/1395

ساعت 15

تنظيم پارامترهاي PIDتوسط الگوريتم هاي فراابتكاري جهت كنترل بارفركانس سيستم قدرت

برق-كنترل

هادي كوراوند

سالن كنفرانس

31/06/1395

ساعت 13

محاسبه نماي لياپانوف براي سيستم هاي توصيف شده با معادلات مشتق جزئي با ديناميك هاي متداخل

برق-كنترل

زهرا قرباني

سالن سمعي و بصري 5

31/06/1395

ساعت 14

جايابي منابع توليدپراكنده درسيستم هاي توزيع قدرت بااستفاده ازالگوريتم كلوني مورچگان جهت كاهش تلفات وهزينه وبهبودپروفيل ولتاژ

برق-قدرت

مهرزاد مرادي

سالن كنفرانس

31/06/1395

ساعت 12

طراحي كنترل كننده تطبيقي خود تنظيم براي تنظيم گلوكز در بيماران ديابتي نوع يك با استفاده از پيش بين اسميت مقاوم

برق-كنترل

مسعود زماني زاده

سالن كنفرانس

04/07/1395

ساعت 16

طراحي كنترل كننده خطي ساز فيدبك به منظورارائه پروتكل شيمي درماني وايمني درماني براي مدل رشدتومور

برق- كنترل

فرزانه جعفرپيشه

سالن كنفرانس

05/07/1395

ساعت 10

طراحي الگوريتم رديابي نقطه حداكثرتوان درسيستم هاي فتوولتاييك بااستفاده ازكنترل كننده تركيبي تطبيقي -فازي بابكارگيري مبدل هاي مختلف

برق- كنترل

ميثم حسين پور

سالن كنفرانس

05/07/1395

ساعت 12

بهينه سازي سيستم حفاظت فيدرهاي حساس در شبكه هاي توزيع برق به منظور افزايش قابليت اطمينان

برق-قدرت

سعيد عظمتي

سالن كنفرانس

05/07/1395

ساعت 11

ارائه يك مبدل باقابليت افزايش ولتاژمغناطيس زدايي به منظوركنترل بهبوديافته موتورSRM

برق-قدرت

رويا مهرعليزاده

سالن كنفرانس

06/07/1395

ساعت 13

بهينه سازي شعاع موتور سوئيچ رلوكتانس دو استاتوره

برق-قدرت

محمد نوربخش

سالن كنفرانس

07/07/1395

ساعت 13

ساخت موتورالكتريكي سنكرون آهنرباي دائم شارمحوري

برق-قدرت

حسين اميرخاني

سالن كنفرانس

08/07/1395

ساعت 13

طراحي كنترل مقاوم براي سيستم تك ماشين متصل به باس بي نهايت باروش H

برق-قدرت

ناديا ذوق

سالن كنفرانس

13/02/1396

ساعت 30/12

تحليل ديناميكي توربين بادي سرعت ثابت متصل به ژنراتور القايي قفس سنجابي (SCIG) با در نظر گرفتن مؤلفه هاي گشتاور توليد شده توسط هارموني هاي مكاني در ژنراتور

برق- قدرت

رضا سلماني

سالن كنفرانس

13/02/1396

ساعت 30/13

كمينه كردن فليكر ولتاژ در ژنراتورهاي بادي با مبدل پشت به پشت با استفاده از كنترل كننده غيرخطي

برق- قدرت

مجتبي كاظمي

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal