دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

كان

تاريخ وزمان

رشته

عنوان

نام و نام خانوادگي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ25/5/95

ساعت 8:00

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش اميددرماني برافزايش خوش بيني و بهزيستي روانشناختي دختران بدسرپرست مركزروزانه اميددرشهراصفهان

الهه نقش زن

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ25/5/95

ساعت 9:00

مشاوره

اثربخشي روان شناسي مثبت نگربرمعناي زندگي ، خودابرازي وكنترل ديابت بيماران ديابتي شهراصفهان

عاطفه آقايي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ25/5/95

ساعت 10:00

مشاوره

پيش بيني اضطراب امتحان براساس ويژگي هاي شخصيتي موردسنجش NEOوخودكارآمدي دانشجويان دخترمقطع كارشناسي ارشددانشگاه آزاداسلامي واحدخميني شهر ساال تحيلي 95-94

منيژه نصرآزادان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ25/5/95

ساعت 11:00

مشاوره

بررسي كيفي علل بيش فعالي و نقص توجه در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان 1394

طاهره احمدشاه

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ25/5/95

ساعت 13:00

مشاوره

اثربخشي آموزش تا ب آوري برشادكامي وروابط بين فردي مادران داراي كودكان اوتيسم شهراصفهان

طاهره اثني عشري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 8:00

مشاوره

بررسي كيفي مشكلات خانوادگي پرستاران زن ومردشيفت شب بيمارستانهاي اصفهان

فرشته رضايي

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 8:30

مشاوره

بررسي اثربخشي فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودكارآمدي والديني و عزت نفس مادران كودكان پرخاشگر مقطع ابتدايي شهرستان زرين شهر سال 94-1393

فريده فرجي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 9:00

مشاوره

بررسي كيفي مشكلات خانوادگي پرستاران زن ومردشيفت شب بيمارستانهاي اصفهان

نفيسه فرخي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 10:00

مشاوره

تاثيرآموزش مشاوره بارويكردراه حل مداربراشتياق تحصيلي وپايستگي تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان نجف آباددرسال تحصيلي 94-95

حليمه خاتون صادقي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 11:00

مشاوره

پيش بيني ومقايسه اختلالات رفتاري فرزندان خانواده هاي تك فرزندي وچندفرزندي براساس سبك هاي فرزندپروري وعوامل دموگرافيك دردانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان فولادشهر

الهام سليماني بابادي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 13:00

مشاوره

بررسي كيفي اثربخشي مشاوره قبل ازدواج درمتاهلين شهراصفهان

ناهيدصابر

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

1/6/1395

ساعت 14:00

مشاوره

اثربخشي بازي درماني مبتني بررويكرد شناختي _رفتاري براضطراب كودكان استثنايي پسركم توان ذهني آموزش پذيرسنين 8تا12سال شهراصفهان

مهرنوش روستازاده

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 8/6/95

ساعت 9:00

مشاوره

پيش بيني مهارت هاي اجتماعي براساس سبك هاي دلبستگي وشخصيت پنج عاملي نئو واطلاعات جمعيت شناختي دردختران دبيرستان منطقه يك 1 نجف آبادسال 94

زهراسرمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه

مورخ 8/6/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي برسازگاري اجتماعي ومهارت هاي ارتباطي دانش آموزان پسرپايه نهم شهرشهركردسال 94-95

فرشاداحمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 9/6/95 ساعت 9:00

مشاوره

اثربخشي اميددرماني برميزان اميدوبهزيستي روانشناختي دختران نوجوان وجوان داراي شكاف لب ياكام مراجعه كننده به تيم شكاف لب وكام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

محبوبه وكيلي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 10/6/95 ساعت 8:00

مشاوره

بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري ، كنترل شغلي واسترس شغلي ازروي تيپ شناسي شخصيتي هالنددركارگران كارخانه هاي گروه صنعتي انتخاب (اسنوا ، دوو، حاير ، تكنوگاز) درسال 1394

اميد اقبالي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 10/6/95 ساعت 9:00

مشاوره

اثربخشي آموزش تكنيكهاي شناختي -رفتاري به مادران براي آموزش به كودكان دركاهش دادن مشكلات تغذيه اي دركودكان سنين 3الي 6سال مهدكودكهاي شهرستان اصفهان درسال 1394

شيرين قاسم پور

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 10/6/95 ساعت 10:00

مشاوره

بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني برروش پذيرش وتعهدبرتنظيم هيجان واضطراب امتحان دانش آموزان دختردوره متوسطه دوم فني وحرفه اي ناحيه 2 اصفهان سال 95-94

نفيسه طاهريان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 10/6/95 ساعت 11:00

مشاوره

اثربخشي معنويت درماني بر سازگاري اجتماعي و بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر طلاق دوره دوم مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 95-94

مرضيه فكاري افجدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 10/6/95 ساعت 13:00

مشاوره

اثربخشي آموزش رفتارمادرانه مبتني برنظريه دلبستگي برعملكردتحصيلي واميددانش آموزان دختردبستاني دوره دوم سال 94-95

زهراتاجميررياحي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ15/6/95

ساعت8:00

مشاوره

بررسي تاثير آموزش گروهي مبتني بر روايت درماني بر كاهش بحران خيانت زناشويي زوجين خيانت ديده شهر اصفهان رشته راهنمايي و مشاوره.

صفورااميني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ15/6/95

ساعت9:00

مشاوره

بررسي اثرآموزش بخشش درماني برسلامت روان وسرمايه معنوي زنان خانه دار

حليمه حيدري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ15/6/95

ساعت10:00

مشاوره

اثربخشي درمان فراشناخت بر كاهش افسردگي، اضطراب و كنترل ديابت مردان مبتلا به ديابت نوع دو شهرستان اصفهان

زهرااعتماد

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ15/6/95

ساعت11:00

مشاوره

تاثيرآموزش كروهي رويكردذهن آگاهي مبتني برشناخت درماني برهويت وعزت نفس دختران مقطع متوسطه شهراصفهان

مريم كلنات

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ15/6/95

ساعت13:00

مشاوره

بررسي اثربخشي حكايت درماني بر افزايش انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر زرين شهر سال تحصيلي 95-94 .

سيده نداعسكري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت8:00

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش خودتنظيمي هيجاني بركاهش اعتيادبه اينترنت(فضاي مجازي )دردختران (12تا14 سال )ناحيه 2 شهراصفهان

فرزانه زماني

آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت08:30

مشاوره

بررسي تاثير آموزش هوش موفقيت بربهزيستي وخودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختردوره متوسطه دوم شاهين شهر

ريحانه اميني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت9:00

مشاوره

مقايسه تاثير تصوير سازي ذهني و موسيقي درماني بر كاهش اضطراب بيماران قلبي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلب Ccu بيمارستان غرضي در سال 1394

اكبردري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت10:00

مشاوره

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با آزار رواني - جنسي در معلمان زن شهرستان شهركرد

توران شفيعي

آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت10:30

مشاوره

بررسي كيفي خشونت دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم مدارس دولتي ناحيه 5اصفهان درسال تحصيلي 95-94

فريباصالحي

آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت11:30

مشاوره

بررسي رابطه نگرش معنوي، اعتياد به اينترنت و تعارضات والد-فرزند با نگرش به دوستي دختر و پسر در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان سال تحصيلي 94-95 (به روش معادلات ساختاري)

الهام صباغ

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت11:00

مشاوره

اثربخشي معنويت درماني اسلامي بر بهزيستي روانشناختي و كاهش اضطراب نابينايان

سميه كريمي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت12:00

مشاوره

بررسي ميزان اثربخشي مشاوره با رويكرد روان شناسي مثبت نگر بر اميدواري و شادكامي سالمندان ساكن خانه هاي سالمند شهرستان اصفهان

فاطمه توكلي

آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت12:45

مشاوره

بررسي رابطه نگرش معنوي ،اميدبه زندگي ،اعتيادبه اينترنت بانگرش به دوستي دختروپسردردانشجويان دخترخوابگاهي مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان سال 95-94(به روش معادلات ساختاري )

زهراآقامحمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت13:00

مشاوره

بررسي تاثيربرنامه والدگري باركلي برسلامت روان مادران كودكان پسرداراي اختلال نقص توجه _بيش فعالي مقطع ابتدايي شهراصفهان

مهين السادات كدخدايي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ16/6/95

ساعت14:00

مشاوره

پيش بيني پيشرفت تحصيلي ومحبوبيت اجتماعي براساس دلبستگي به والدين وجورواني اجتماعي كلاس دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه اول شهرخرم آباد 95-94

مريم قائدرحمتي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيك شنبه مورخ21/6/95

ساعت13:00

اقتصاد

تحليل رابطه توليد ناخالص داخلي سرانه، تجارت خارجي و مصرف انرژي در ايران ، 1392-1370

هادي راعي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيك شنبه مورخ21/6/95

ساعت14:00

اقتصاد

تحليل رابطه ميان بيمه و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه ، 2012-1995

زهراانصاري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيك شنبه مورخ21/6/95

ساعت15:00

اقتصاد

تحليل رابطه ميان مثلث رشد-نابرابري ،فقروتخريب محيط زيست دركشورهاي منتخب درحال توسعه 2013-1998

نازنين قرباني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه

مورخ 23/6/95ساعت8

مشاوره

اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي (مهارت ارتباط موثر، مديريت هيجانات، مهارت تصميم گيري) بر تفكر انتقادي و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دبيرستان هاي شهرستان شاهين شهر در سال تحصيلي 94-95

محمدصادق سلطاني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 23/6/95 ساعت 9

مشاوره

بررسي اثربخشي روايت درماني برخودكارآمدي وانگيزه پيشرفت دربين دانش اموزان متوسطه دوره دوم منطقه جرقويه علياسال 95-94

سيدحسن حسيني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 23/6/ 95 ساعت 10

مشاوره

پيش بيني سالمندي موفقيت آميز بر اساس متغير سبك زندگي اسلامي در سالمندان شهر اصفهان در سال 94

محمودكريمي

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده

روزسه شنبه مورخ 23/6/ 95 ساعت 10

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش گروهي آرام سازي بر بهبود كيفيت زندگي و كاهش اضطراب بيماران مبتلا به صرع شهرستان اصفهان

فرودغلامي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 23/6/ 95 ساعت 11

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) به فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD بر بهبود رابطه والد فرزندي و افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خميني شهر

عفت حاتمي كوجاني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 23/6/ 95 ساعت 13

مشاوره

پيش بيني فرسودگي شغلي براساس استرس شغلي وعملكردشغلي پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهراصفهان95-94

پريسازمان وزيري

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده

روزسه شنبه مورخ 23/6/ 95 ساعت 13

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش فرزندپروري مثبت بركاهش استرس والديني ،خودكارآمدي ورضايت زندگي والدين داراي فرزنددوقلودردوره ي ابتدايي شهراصفهان

نفيسه حيدري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت 8

مشاوره

بررسي اثربخشي چشم انداززمان بركاهش اضطراب وافزايش شادكامي دانش آموزان دختردبيرستان شهرنجف آبادسال 95-94

عظيماجلالي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت 9

مشاوره

تاثير آموزش واقعيت درماني بر صميميت و سبك هاي اسنادي در زنان داراي تعارض زناشويي مراجعه كننده به مراكز مشاوره

زهراخاكسار

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت 10

مشاوره

تاثير آموزش خودتنظيمي رفتاري و عاطفي به كودكان بر كاهش علايم بيش فعالي(ADHD) آنان در سنين 9 تا 11 سال شهرستان نجف آباد

ثمانه نمازيان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت 11

مشاوره

بررسي كيفي و كمي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در سلامت عمومي و اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان برخوار در سال تحصيلي 94-95

زهرابيگي

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت 13

مشاوره

مقايسه مشاوره بارويكردذهن آگاهي واكت برتعارضات وكيفيت زندگي زناشويي زنان شهراصفهان

بهاره مسلمي زاده

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت13

اقتصاد

تحليل رابطه ميان آلودگي هوا(انتشار گاز Co2 ، درآمد سرانه ، جمعيت ، شدت انرژي و درجه شهرنشيني در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 2012 -1980

محمدرضاصادقي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت14

اقتصاد

تحليل رابطه مخارج دولت و حكمراني با رشد اقتصادي در مجموعه اي از كشورهاي منتخب با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته ، 1390-1375

عليرضابرهاني پور

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت14

مشاوره

پيش بيني تمايل به طلاق عاطفي بر اساس ويژگي هاي نه گانه شخصيت اينگرام و عوامل دموگرافيك در زنان شهر اصفهان

نسرين منصوري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهار شنبه مورخ24/6/ 95 ساعت15

اقتصاد

جهاني شدن ، عدم تمركز و نابرابري درآمدي در ايران طي دوره زماني(1360-1390)

مريم سليماني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 8:00

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش مثبت انديشي بارويكرداسلامي برافزايش رضايت زناشويي زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان شهرضاسال 95

مهديه رمضاني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 9:00

مشاوره

بررسي آموزش اثربخشي رويكردمبتني برپذيرش وتعهدبرافزايش بهزيستي روانشناختي وكاهش استرس زنان سرپرست خانوارتحت پوشش مراكزخيريه شهرستان اصفهان

مريم قرباني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

اثربخشي آموزش چشم انداز زمان بر ميزان اضطراب و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر فولادشهر94-95

شاپوربخشنده

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

بررسي اثربخشي سرمايه هاي روانشناختي بربهزيستي عمومي دانش آموزان پايه سوم دوره دوم متوسطه ي ناحيه 2شهرستان اصفهان درسال 94

زهرااعلايي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

پيش بيني نگرش والتزام عملي به نمازازروي متغيرهاي سبك هاي فرزندپروري ادارك شده ، هوش معنوي وويژگي هاي دموگرافيك دردانشجويان دانشگاه آزاداسلامي خميني شهر95-94

محمدپورمحمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 27/6/ 95 ساعت 14:00

مشاوره

مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني ودرمان مبتني برپذيرش وتعهدبرعزت نفس وسازگاري اجتماعي دانش آموزان دختردوره متوسطه اول آموزش وپروش ناحيه 6درسال تحصيلي 95-94

مرضيه كريمي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 8:00

مشاوره

مقايسه آموزش مبتني بر ذهن آگاهي و آموزش آيات و احاديث اميد بخش بر كاهش اضطراب به بيماران ام اس انجمن ام اس اصفهان .

مرضيه فروتن

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 9:00

مشاوره

پيش بيني ميزان اضطراب مرگ براساس هوش معنوي ، كنترل دروني وبيروني واضطراب وجودي درسالمندان

مرضيه فاضل

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

اثربخشي آموزش مهارتهاي كنترل شخصي برافزايش خودكنترلي دانش آموزان چهارم ابتدايي، مدارس غيرانتفاعي شهراصفهان

زهرامحمدخاني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

بررسي تاثيرآموزش هوش اخلاقي به روش قصه كويي برافزايش رفتارهاي نوع دوستي دركودكان پيش دبستاني شهرستان نجف آباد

فاطمه ياعلي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 11:30

مشاوره

مقايسه اثربخشي آموزش درمان مبتني بر رابطه والد-محور (CPRT) و قصه گويي بر افزايش عزت نفس كودكان پيش از دبستان دختر استان اصفهان .

فهيمه سلطاني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز يك شنبه مورخ 28/6/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

پيش بيني خودكارآمدي تحصيلي براساس سرمايه هاي روانشناختي وآرزوهاي شغلي

اعظم افشار

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 8:00

مشاوره

بررسي اثربخشي زوج درماني هيجان محوربرافزايش تفكيك خويشتن وعزت نفس زوجين مراجعه كننده به مراكزمشاوره شهراصفهان

مهنازكلاهدوزان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 9:00

مشاوره

بررسي تاثير تفكر خلاق به روش ادوارد دوبونو بر بهبود مهارت هاي تصميم گيري و حل مساله بر دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1394-1395

فهيمه سنوني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

بررسي اثربخشي رويكردهيجان مداربراصلاح وتغييرطرحواره ناسازگاراوليه درزنان متاهل شهراصفهان

مهساغضنفري

سالن آزمايشگاه مشاوره علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

بررسي اثربخشي مشاوره گروهي بارويكردتحليل ارتباط محاوره اي برسازگاري زندانيان نسوان زندان اصفهان

سميه سليماني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

اثربخشي چشم انداز زمان بر ميزان رضايت شغلي و شادكامي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در سال 1394

سيف اله لطيفي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

تاثيرآموزش مهارت هاي دلگرم سازي برتعارضات زناشويي وصميميت زوجي زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان نجف آباددرسال 94

محدثه سعيدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 13:00

اقتصاد

تحليل رابطه بين رشد اقتصادي ودموكراسي دركشورهاي منتخب درحال توسعه 2012-1995

نگين اميرآقاجان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 14:00

اقتصاد

تحليل تاثير ساختار سني بر تغييرات ساختاري در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 2011 - 1998

مهساشيراني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 29/6/ 95 ساعت 15:00

اقتصاد

تحليل تاثيرنوسانات نرخ سودونرخ ارزبربازده سهام بانك هاي پذيرفته شده دربورس تهران طي دوره 1370تا1393

محمدرضاسربازي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 8:00

مشاوره

اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر مسئوليت پذيري و سازگاري دانش آموزان

مريم كريمي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 9:00

مشاوره

بررسي تاثير درمان مبتني بر تحليل عملكرد بر كاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان دختر سال آخر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر اصفهان سال 94_1393

شكوفه انصاري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

تاثيرآموزش مبتني برهوش هيجاني برمقبوليت اجتماعي واشتياق برقراري ارتباط باديگران دركودكان دختردوره پيش دبستاني شهراصفهان (95-94)

مليحه يراقي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

بررسي تاثير شيوه روايت درماني بر پايستگي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 94-1393 .

سمانه عابدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

بررسي تاثيرمشاوره حكايي كوكران بر انطباق پذيري مسير شغلي و بهزيستي روانشتاختي دانشجويان مراجعه كننده به مراكز مشاوره .اصفهان 94_1393

امين رستمي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 13:00

اقتصاد

تحليل عملكرد مخارج دولت بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 2013-2001

سعيده آستركي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 14:00

مشاوره

بررسي اثربخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهدبراضطراب افراد13تا18سال مبتلابه لكنت شهرستان اصفهان

منيژه غفوري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز چهارشنبه مورخ 31/6/ 95 ساعت 14:00

اقتصاد

تحليل تاثيرمتقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي وتعديل بررشد اقتصادي كشورهاي منتخب درحال توسعه ، 2013-2000

الهام صائبي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 29/6/95 ساعت 9:00

اقتصاد

تحليل تاثير انتشار دي اكسيدكربن و رشد اقتصادي بر مصرف انرژي در كشورهاي منتخب در حال توسعه (روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM)، 2012-1990

زهره اميني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 29/6/95 ساعت11:00

اقتصاد

تحليل تاثير سالخوردگي جمعيت بر بازدهي دارائي در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 1391 - 1359

پورياپرهام

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 31/6/95 ساعت11:00

اقتصاد

مقايسه و ارزيابي عملكرد منطقه هاي گمرك ايران در سال 1393 با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها

عليرضاتيموري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 31/6/95 ساعت15:00

اقتصاد

تاثيربي ثباتي درآمدهاي مالياتي بررشداقتصادي ايران دوره 1392-1370

ستاره زنده دل

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزشنبه مورخ 3/7/95 ساعت 13:00

اقتصاد

تحليل رابطه ميان بيمه و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه ، 2012-1995

زهراانصاري طادي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزشنبه مورخ 3/7/95 ساعت 14:00

اقتصاد

تحليل رابطه ميان مثلث رشد-نابرابري ،فقروتخريب محيط زيست دركشورهاي منتخب درحال توسعه 2013-1998

نازنين قرباني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/95 ساعت10:00

اقتصاد

تحليل رابطه بين نرخ بيكاري و نرخ مشاركت نيروي كار در استان هاي ايران ، 1392 - 1385

فرزانه فتحي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/95 ساعت11:00

اقتصاد

تحليل تاثير تكانه هاي قيمت نفت بر بازدهي بازار سهام در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 2012-1995

زهراخطيب

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/95 ساعت13:00

اقتصاد

پيش بيني نوسانات نرخ ارز و قيمت نفت با استفاده از تجزيه و تحليل نوسانات تصادفي چند متغيره براي كشورهاي ايران ، كره جنوبي و مالزي

سجادبني عامريان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/95 ساعت14:00

اقتصاد

فرهنگ ملي و فرار از پرداخت ماليات در سطح بنگاه هاي اقتصادي در ايران ( 1392 1368)

اعظم خداورديان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/95 ساعت15:00

اقتصاد

تحليل تاثير ماليات بر دارايي بر انضباط مالي دولت در كشورهاي منتخب منا ، 2014-1995

طاهره سليماني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/95 ساعت10:00

اقتصاد

تحليل تاثير تكانه هاي انرژي ( نفت خام) بر بهره وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي و قيمت محصولات كشاورزي در ايران

اكبرصالحي كهريزسنگي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/95 ساعت11:00

اقتصاد

تحليل تاثيرتسهيلات اعطايي بانك كشاورزي برتوليدزيربخش هاي زراغت ، دامداري وباغداري بخش كشاورزي ايران ، 1392-1360

مسعودرضواني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/95 ساعت13:00

اقتصاد

تحليل رابطه ميان آلودگي هوا(انتشار گاز Co2 ، درآمد سرانه ، جمعيت ، شدت انرژي و درجه شهرنشيني در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، 2012 -1980

محمدرضاصادقي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/95 ساعت14:00

اقتصاد

تحليل رابطه مخارج دولت و حكمراني با رشد اقتصادي در مجموعه اي از كشورهاي منتخب با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته ، 1390-1375

عليرضابرهاني پور

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/95 ساعت15:00

اقتصاد

جهاني شدن ، عدم تمركز و نابرابري درآمدي در ايران طي دوره زماني(1360-1390)

مريم سليماني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيكشنبه مورخ 4/7/ 1395 ساعت 14:00

مشاوره

پيش بيني مقبوليت اجتماعي براساس سبك هاي دلبستگي وشيوه هاي فرزندپروري دردانش اموزان دوره اول متوسطه شهرقهدريجان

فهيمه گلشادي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيكشنبه مورخ 4/7/ 1395 ساعت 15:00

مشاوره

بررسي اثربخشي غني سازي ازدواج بر توانايي حل تعارض و سازگاري زناشويي در ميان مادران دانش آموزان پسر دوره اول مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان .

مصطفي رزمه

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/ 1395 ساعت 9:30

مشاوره

اثربخشي آموزش تربيت جنسي والدين بر كاهش تعارضات مرتبط با مسائل جنسي در رابطه والد - فرزندي نوجوانان پسر شهر اصفهان 95-1394

محمدشاه نظري

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

پيش بيني گرايش به اينترنت وشبكه هاي اجتماعي باتعارضات خانوادگي وتمايل به روابط فرازناشوئي دركاركنان آموزشي واداري آموزش وپرورش ناحيه 2 اصفهان درسال تحصيلي 95-94

سيدمجتبي حسيني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 6/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

اثربخشي آموزش خود تنظيمي هيجاني بر افزايش كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي زنان بي سرپرست

نسيبه محمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 6/7/ 1395 ساعت 12:00

مشاوره

مطالعه موردي درمان بوئن ودرمان هيجان مداربركاهش طلاق عاطفي زوجين شهرلردگان

رضاسعيدي

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

هنجاريابي مقياس بهبودتناسب (الگوي ارتباطي )براساس مدل ستير

مريم دانش

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيكشنبه مورخ 4/7/ 1395 ساعت 14:00

مشاوره

پيش بيني مقبوليت اجتماعي براساس سبك هاي دلبستگي وشيوه هاي فرزندپروري دردانش اموزان دوره اول متوسطه شهرقهدريجان

فهيمه گلشادي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيكشنبه مورخ 4/7/ 1395 ساعت 15:00

مشاوره

بررسي اثربخشي غني سازي ازدواج بر توانايي حل تعارض و سازگاري زناشويي در ميان مادران دانش آموزان پسر دوره اول مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان .

مصطفي رزمه

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/ 1395 ساعت 9:30

مشاوره

اثربخشي آموزش تربيت جنسي والدين بر كاهش تعارضات مرتبط با مسائل جنسي در رابطه والد - فرزندي نوجوانان پسر شهر اصفهان 95-1394

محمدشاه نظري

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزدوشنبه مورخ 5/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

پيش بيني گرايش به اينترنت وشبكه هاي اجتماعي باتعارضات خانوادگي وتمايل به روابط فرازناشوئي دركاركنان آموزشي واداري آموزش وپرورش ناحيه 2 اصفهان درسال تحصيلي 95-94

سيدمجتبي حسيني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 6/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

اثربخشي آموزش خود تنظيمي هيجاني بر افزايش كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي زنان بي سرپرست

نسيبه محمدي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزسه شنبه مورخ 6/7/ 1395 ساعت 12:00

مشاوره

مطالعه موردي درمان بوئن ودرمان هيجان مداربركاهش طلاق عاطفي زوجين شهرلردگان

رضاسعيدي

سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني

روزچهارشنبه مورخ 7/7/ 1395 ساعت 11:00

مشاوره

هنجاريابي مقياس بهبودتناسب (الگوي ارتباطي )براساس مدل ستير

مريم دانش

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 10/7/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

پيش بيني سازگاري پس از طلاق زنان بر اسا ويژگي شخصيتي نئو و عوامل دموگرافيك شهر اصفهان

روياوالايي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 10/7/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

بررسي رابطه وسهم معيارهاي ارتباطي غيرواقعي ونگرش به عشق درتعارضات زناشويي زنان مراجعه كننده به مراكزمشاوره شهراصفهان

عاطفه صابري

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز شنبه مورخ 10/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

بررسي تاثيررويكردتركيبي ذهن آگاهي ودلبستگي برعملكردجنسي زنان متاهل شهراصفهان

افسانه اميني

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 8:00

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش تربيت جنسي بررفتارهاي پرخطرنوجوانان دختروپسر(12-15ساله ) منطقه مهردشت اصفهان

نرگس صفري

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 9:00

مشاوره

پيش بيني فرسودگي تحصيلي براساس متغيرهاي خودارزشي مشروط ، كمال گرايي واسترس ادراك شده دردانش آموزان دختردوره متوسطه دوم شهرستان نجف آباددرسال تحصيلي 95-94

نسترن رجبي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 10:00

مشاوره

بررسي اثربخشي معنويت درماني گروهي برتاب آوري مادران ودلبستگي مادر- فرزنددانش آموزان متوسطه استثنايي شهراصفهان درسال تحصيلي 94-95

مهدي يوسف سيبدري

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

بررسي ومقايسه ي اثربخشي رويكردمبتني برپذيرش وتعهدورويكردچشم انداززمان بربهبودسبك تصميم گيري دختران نوجوان

نسيم عليدادي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 11:00

مشاوره

رابطه استفاده از شبكه مجازي با اختلال خواب و تعارض والد و فرزند دختران مقطع متوسطه اول شهرستان شهركرد 1394

سميه صالحي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي (MBCT) برخودكارآمدي والدگري وكاهش تعارضات والدفرزندي مادران داراي كودك مبتلابه اختلال نقص توجه / بيش فعالي

مژگان هاشمي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

اثربخشي آموزش روان شناسي مثبت گرابرتغييرسبك اسناد، بهبودروابط والد_ كودك دختران هفتم دوراول متوسطه

معصومه جبارزارع

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 14:00

مشاوره

بررسي كيفي آسيب هاي بين فردي نوجوانان دختردرروابط باجنس مخالف درشهردستگردبرخوار95-94

ليلارفيعي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روزيك شنبه مورخ 11/7/ 95 ساعت 15:00

مشاوره

بررسي كيفيت زندگي زناشويي براسا س تفكيك خويشتن وطرحواره هاي ناسازگاراوليه درزوجين شهراصفهان

مائده نيك نهاد

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 9:30

مشاوره

پيش بيني شيوه هاي عشق ورزيدن بر اسا ويژگي هاي شخصيت اينياگرام و عوامل دموگرافيك در زوجين

زهراضيايي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 10:30

مشاوره

تاثيرمشاوره گروهي بارويكردواقعيت درماني بربهبودنگرش به ازدواج وخودكارآمدي انتخاب همسربردانش آموزان برخوار

نجمه ملايي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 11:30

مشاوره

اثربخشي آموزش گروهي به روش تنظيم هيجاني برپرخاشگري ومسئوليت پذيري دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرفارسان 95-94

سودابه فيض اللهي

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

بررسي اثربخشي آموزش علاقه اجتماعي برافزايش عزت نفس وكاهش افسردگي زنان مراجعه كننده به مراكزمشاوره شهرستان نجف آباد

الهه نصراللهي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

شناخت نظريه قرآني معني داري زندگي. تعريف و اصول آن تا كاركرد آن در معني درماني در پنج سوره حمد.عصر.انشراح.مسد وناس

نجمه فرزانه خو

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 14:00

مشاوره

پيش بيني نگرش والتزام عملي به نمازازروي متغيرهاي سبك هاي فرزندپروري ادارك شده ، هوش معنوي وويژگي هاي دموگرافيك دردانشجويان دانشگاه آزاداسلامي خميني شهر95-94

محمدپورمحمدي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 15:00

مشاوره

تاثير آموزش واقعيت درماني بر صميميت و سبك هاي اسنادي در زنان داراي تعارض زناشويي مراجعه كننده به مراكز مشاوره

زهراخاكسار

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 15:30

مشاوره

بررسي و تحليل ساختاري نقاشي كودكان دبستاني طلاق و غير طلاق

آزيتاحسين پور

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 14:00

اقتصاد

تحليل تاثير ماليات بر دارايي بر انضباط مالي دولت در كشورهاي منتخب منا ، 2014-1995

طاهره سليماني

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 15:00

اقتصاد

پيش بيني نوسانات نرخ ارز و قيمت نفت با استفاده از تجزيه و تحليل نوسانات تصادفي چند متغيره براي كشورهاي ايران ، كره جنوبي و مالزي

سجادبني عامريان

سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني

روز دوشنبه مورخ 12/7/ 95 ساعت 16:00

اقتصاد

فرهنگ ملي و فرار از پرداخت ماليات در سطح بنگاه هاي اقتصادي در ايران ( 1392 1368)

اعظم خداورديان

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز سه شنبه مورخ 13/7/ 95 ساعت 9:00

اقتصاد

مقايسه و ارزيابي عملكرد منطقه هاي گمرك ايران در سال 1393 با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها

عليرضاتيموري

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز سه شنبه مورخ 13/7/ 95 ساعت 10:00

اقتصاد

تحليل تاثيربي ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي دركشورهاي منتخب اسياي شرقي وغربي،2013-2000

عادل رنجبر

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز سه شنبه مورخ 13/7/ 95 ساعت 11:00

اقتصاد

تحليل تاثير نوسانات نرخ ارز بر واردات ايران : آزمون اثركشور سوم(3) 2015-(1)2004

اميرحسين دادخواه

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز سه شنبه مورخ 13/7/ 95 ساعت 13:00

مشاوره

پيش بيني ترس ازازدواج براساس خودكارآمدي ، تفكيك خويشتن وعوامل دموگرافيك درشهرستان نجف آباد96-95

بنت الهدي ابوترابي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز سه شنبه مورخ 13/7/ 95 ساعت 14:00

اقتصاد

تحليل رشد بنگاه و بهره وري در صنعت خودروسازي ايران ( ايران خودرو - سايپا)

مريم مددي

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز چهار شنبه مورخ 14/7/ 95 ساعت 10:30

مشاوره

بررسي رويكردمبتني برپذيرش وتعهدبرسرسختي روانشناختي وتنظم هيجان ورزشكاران حرفي اي شهراصفهان

ميناجعفري

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز چهار شنبه مورخ 14/7/ 95 ساعت 11:30

مشاوره

بررسي تاثيرشفقت درماني برسلامت روان مادران كودكان بيش فعال - نقص توجه وكاهش علايم بيش فعالي -نقص توجه دانش آموزان پسردبستاني شهراصفهان

سيده رويادرخشنده

سالن جلسات دفاع ساختمان كتابخانه مركزي طبقه اول

روز چهار شنبه مورخ 14/7/ 95 ساعت 12:30

مشاوره

بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بررويكردشفقت درماني مادران برتعارضات والد-فرزند ومسئوليت پذيري دختران نوجوان دوره اول متوسطه شهراصفهان درسال 95-94

مهرنوش قنبريان

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal