دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطـلاعـيه

احتراماً به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي  كه در سال هاي قبل پذيرفته گرديده اند و تاكنون ثبت نام ننموده اند مي رساند، از تاريخ 28/05/1396 جهت ثبت نام با تأخير به مجتمع اداري طبقه همكف مراجعه نمائيد.

 

مدارك لازم جهت ثبت نام با تأخير مقاطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته

رديف

كارشناسي پيـوسته

كارشناسي ارشـد ناپيوسته

1

1- اصل شناسنامه و 4 سري تصوير از تمام صفحات

1- اصل شناسنامه و 4 سري تصوير از تمام صفحات

2

1- اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

1- اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

3

عكس 4×3     -     6 قطعه   

عكس 4×3     -      6 قطعه    

4

اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي يا اصل يا گواهي موقت ديپلم نظام قديم و 4 سري تصوير آن

اصل يا گواهي موقت مدرك كارشناسي يا لغو معافيت كارشناسي و 4 سري تصوير آن

5

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 4 سري تصوير آن)

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 4 سري تصوير آن)

6

مبلغ 000/100 ريال به حساب 0104470447006 بانك ملي شعبه زبرجد تهران بابت ثبت نام با تأخير

مبلغ 000/100 ريال به حساب 0104470447006 بانك ملي شعبه زبرجد تهران

بابت ثبت نام با تأخير

 

تذكر: در صورتيكه مدرك پايه ارائه شده گواهينامه موقت فراغت از تحصيل يا لغو معافيت تحصيلي باشد براي مقطع كارشناسي پيوسته ارائه چك يا سفته به

مبلغ  000/000/20 ريال  براي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ارائه چك يا سفته به مبلغ 000/000/30 ريال و براي مقطع دكتري تخصصي  ارائه چك يا سفته به مبلغ 000/000/100 ريال بابت ضمانت ارائه اصل مدرك الزامي است.

 

داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره مستقيم 33669164 031 تماس بگيرند.

ساير شماره هاي تماس 14-33660011 داخلي 2301 و 2303

 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal