دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست رشته هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

مقطـع دكتري تخصصي

رديف

رشته

گرايش

كد رشته

1

مهندسي برق

قدرت

40123

2

مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي

40671

3

مهندسي مكانيك

تبديل انرژي

40664

4

مهندسي مكانيك

طراحي جامدات

40602

5

مهندسي سيستمهاي انرژي(سامانه هاي انرژي)

انرژي و محيط زيست

41310

6

مهندسي عمران

سازه

40471

7

مهندسي پزشكي

بيو مكانيك

40109

8

مشاوره

-

21602

9

اقتصاد سلامت

-

20933

10

علوم اقتصادي

اقتصاد سلامت

20936

       

مقطـع كارشـناسـي ارشـد ناپيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي

كد رشته

تمام وقت

پاره وقت

1

راهنمايي و مشاوره

-

*

-

21603

2

مشاوره

مشاور خانواده

*

-

21611

3

مشاوره

مشاوره توانبخشي

*

-

21615

4

روانشناسي باليني

-

*

-

20701

5

روانشناسي شخصيت

-

*

-

20703

6

روانشناسي

صنعتي و سازماني

*

-

20704

7

سنجش و اندازه گيري(روانسنجي)

-

*

-

20708

8

روانشناسي اسلامي

روانشناسي مثبت گرا

*

-

20715

9

روانشناسي ورزشي

روانشناسي ورزشي

*

-

21447

10

جامعه شناسي ورزشي

-

*

-

21420

11

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

-

*

-

20912

12

علوم اقتصادي

اقتصاد انرژي

*

-

20926

13

آمار اجتماعي و اقتصادي

-

*

-

30804

14

اقتصاد اسلامي

-

*

-

20927

15

اقتصاد و تجارت الكترونيك

-

*

-

20907

16

اقتصاد انرژي

-

*

-

20926

17

مهندسي سيستمهاي اقتصادي

اجتماعي

*

-

40314

18

بانكداري اسلامي

-

*

-

20929

19

فقه و حقوق اقتصادي

-

*

-

20459

20

معارف اسلامي و حقوق

حقوق خانواده

*

-

20837

21

جامعه شناسي ورزشي

-

*

-

21420

22

جامعه شناسي انقلاب اسلامي

-

*

-

20542

23

شناخت انديشه هاي امام خميني (ره)

-

*

-

20442

24

مهندسي عمران

سازه

*

-

40471

25

مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب

*

-

40397

26

مهندسي عمران

مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

*

-

40392

27

مهندسي برق

شبكه هاي مخابراتي

*

-

40076

28

مهندسي برق

كنترل

*

-

40151

29

مهندسي برق

قدرت

*

-

40123

30

مهندسي برق

مخابرات امن و رمزكار

*

-

40077

31

مهندسي برق

مخابرات ميدان و موج

*

-

40078

32

مهندسي برق

برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الكتريكي

*

-

40080

33

مهندسي برق

سيستمهاي قدرت

*

-

40081

34

مهندسي برق

الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي

*

-

40083

35

مهندسي برق

مخابرات سيستم

*

-

40084

36

مهندسي برق

افزاره هاي ميكرو و نانو الكتريك

*

-

40085

37

مهندسي برق

سيستم هاي الكترونيك ديجيتال

*

-

40086

38

مهندسي برق

مخابرات نوري

*

-

40196

39

مهندسي برق

مدارهاي مجتمع الكترونيك

*

-

40198

40

مهندسي مكانيك

تبديل انرژي

*

-

40664

41

مهندسي مكانيك

ساخت و توليد

*

-

40669

42

مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي

*

-

40671

43

مهندسي خودرو

-

*

-

40682

44

مهندسي سيستمهاي انرژي

سيستمهاي انرژي

*

-

41302

45

مهندسي سيستمهاي انرژي

تكنولوژي انرژي

*

-

41305

46

مهندسي سيستمهاي انرژي

انرژي و محيط زيست

*

-

41307

47

مهندسي انرژي هاي تجديد پذير

-

*

-

41304

48

مهندسي مكاترونيك

--

*

-

 

49

مهندسي مكاترونيك

اتومكانيك وكنترل توليد

*

-

40672

50

مهندسي مكاترونيك

ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر

*

-

40674

51

مهندسي مكاترونيك

طراحي رباطها وسيستمهاي مكاترونيكي

*

-

40673

52

مهندسي پزشكي

بيو الكتريك

*

-

40111

53

پژوهشي مهندسي نفت

پالايش

*

-

40237

54

مهندسي نفت

بهره برداري

*

-

40283

55

مهندسي مواد

شكل دادن فلزات

*

-

40727

56

مهندسي معدن

مهندسي مكانيك سنگ

*

-

40531

مقطـع كارشـناسـي ناپيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي

كد رشته

تمام وقت

پاره وقت

1

مهندسي تكنولوژي برق

قدرت

*

-

40143

2

مهندسي تكنولوژي برق

شبكه‌هاي انتقال و توزيع

*

-

40135

3

مهندسي تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر

-

*

-

41013

4

مهندسي فن آوري تكنولوژي ارتباطات

سيستم هاي تحت شبكه

*

-

40154

5

مهندسي اجرايي عمران

عمران

*

-

70402

6

مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي

-

*

-

40658

7

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد

ماشين‌ابزار

*

-

40659

8

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

مكانيك خودرو

*

-

40657

9

آموزش و پرورش ابتدائي

-

*

-

20627

مقطـع كارشـناسـي پيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي

كد رشته

تمام وقت

پاره وقت

1

روانشناسي

-

*

*

20706

2

علوم اقتصادي

اقتصاد نظري

*

*

20922

3

علوم اقتصادي

اقتصاد بازرگاني

*

*

20924

4

مددكاري اجتماعي

-

*

-

20511

5

مهندسي مكانيك

-

*

*

40675

6

مهندسي عمران

-

*

*

40401

7

مهندسي برق

-

*

*

40119

8

مهندسي كامپيوتر

نرم‌افزار

*

-

41002

9

مهندسي پزشكي

بيوالكتريك

*

*

40111

10

مهندسي پزشكي

بيومكانيك

*

-

40109

11

مهندسي هوا فضا

هوافضا

*

-

41116

12

مهندسي رباتيك

-

*

-

41016

13

مهندسي ورزش

-

*

-

40461

14

تربيت بدني و علوم ورزشي

-

*

*

21402

15

مهندسي نفت

مخازن هيدرو كربوري

*

-

40285

16

مهندسي نفت

بهره برداري از منابع نفت

*

*

40297

17

مهندسي نفت

اكتشاف نفت

*

*

40299

18

مهندسي نفت

حفاري و استخراج نفت

*

*

40298

19

مهندسي معماري

-

*

*

60202

20

حقوق

-

*

*

20803

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal