دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

« شرايط دريافت وام كوتاه مدت »

1 - حداكثرمبلغ تسهيلات اختصاص يافته جهت كليه مقاطع تحصيلي و مدت زمان بازپرداخت براساس جداول ذيل مي باشد.

2- حداكثر اقساط وام براي دانشجويان جديدالورود 4 ماهه مي باشد .

3- ارائه يك فقره چك بانكي(حسابهاي الكترونيكي نظيرسيبا ، جام ، سپهر و . . . ) به مبلغ 120 درصد مبلغ وام به همراه فرم مشخصات تكميل شده صاحب چك به صورت امانت جهت تضمين بازپرداخت (چك فوق بدون تاريخ و در وجه دانشگاه آزاداسلامي واحد خميني شهر باشد)

4- چك غير بانكي از مؤسسات مالي اعتباري و قرض الحسنه مورد قبول نمي باشد .

5- دانشجويانيكه از وام شهريه ميان مدت استفاده كنند نمي توانند از اين وام استفاده نمايند .

6- حداكثر سقف تعداد وام در طول مدت تحصيل جهت مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 3 نيمسال و جهت مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته حداكثر 7 نيمسال مي باشد .

جدول ميزان وام پرداختي

مقطع تحصيلي

حداكثر مبلغ وام كوتاه مدت

كارشناسي پيوسته فني

5.000.000

كارشناسي پيوسته انساني

3.600.000

كارشناسي ناپيوسته فني

6.000.000

كارشناسي ارشد فني

9.000.000

كارشناسي ارشد انساني

7.000.000

« ( شرايط دريافت وام ميان مدت جهت 2 نيمسال ) »

1 - حداقل و حداكثرمبلغ تسهيلات اختصاص يافته جهت كليه مقاطع تحصيلي براساس جدول ذيل مي باشد.

2- مدت باز پرداخت 12 ماه مي باشد .

3- دانشجويانيكه از وام شهريه كوتاه مدت استفاده كنند نمي توانند ازاين وام استفاده نمايند .

4- حداكثرسقف تعداد وام درطول مدت تحصيل جهت مقاطع كارشناسي ناپيوسته وكارداني وكارشناسي ارشد

ناپيوسته حداكثر2 نوبت و جهت مقاطع كارشناسي پيوسته وكارشناسي ارشد پيوسته حداكثر4 نوبت مي باشد .

5- ارائه كسر حقوق از ضامن كارمند رسمي و چك به مبلغ 120 درصد وام .

« جدول ميزان وام پرداختي جهت 2 نيمسال »

مقطع تحصيلي

حداقل مبلغ وام ميان مدت

حداكثر مبلغ وام ميان مدت

كارشناسي پيوسته فني

12.000.000

20.000.000

كارشناسي پيوسته انساني

9.000.000

15.000.000

كارشناسي ناپيوسته فني

15.000.000

24.000.000

كارشناسي ارشد فني

24.000.000

36.000.000

كارشناسي ارشد انساني

20.000.000

30.000.000

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal