دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته و در حال اجرا اعضاي هيات علمي واحد خميني شهر
بروز شده در تاريخ 28/03/96

وضعيت
طرح

تاريخ
تصويب

گروه
تحصيلي

نام خانوادگي

نام

عنوان طرح

رديف

خاتمه يافته

1387/02/16

برق

آقائي

شهرام

كنترل سيستمهاي تعليق مغناطيسي به منظور بهبود عملكرد وكاهش توان مصرفي با درنظر گرفتن راحتي سفر

1

خاتمه يافته

1385/12/14

مكانيك

آقاداوودي

فرشيد

بهينه سازي مسيرحركت سرومكانيزم هيدروليكي به كمك الگوريتم ژنتيك

2

خاتمه يافته

1388/11/19

مكانيك

آقاداوودي

فرشيد

بهينه سازي تنظيمات در فرآيند نورد سرد چند قفسه اي به كمك الگوريتم ژنتيك

3

خاتمه يافته

1390/05/19

مكانيك

آقاداوودي

فرشيد

پژوهشي برآزمايشهاي مكانيك جامدات و هيدروليك صنعتي و تدوين دستوركار روزآمد

4

خاتمه يافته

1391/12/14

مكانيك

آقاداوودي

فرشيد

پايداري ديناميكي نانولوله كربني با استفاده از ئتوري غير موضعي گراديان كرنش

5

خاتمه يافته

1385/12/14

عمومي

احمدي مهر

سيد مهدي

تاثيردوزبانگي برمهارت درك شنيداري انگليسي به عنوان زبان سوم دربين دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي تبريز وخوراسگان

6

خاتمه يافته

1387/07/15

علوم پايه

اخوان

سعيد

برآورد درس محاسبات عددي دانشجويان فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر وارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود كيفيت آن

7

خاتمه يافته

1390/10/14

رياضي

اخوان

سعيد

كاربرد موجكهاي هار و مولتب موجك لژاندر در حل معادلات انتگرو - ديفرانسيل فردهولم منفرد

8

درحال اجرا

1392/11/14

رياضي

اخوان

سعيد

حل معادلات انتگرال ولترا- فردهولم دوبعدي به كمك توابع بلاك پالس دو بعدي

9

خاتمه يافته

1390/05/19

برق

ارشادي

محمدحسين

پژوهشي بر آزمايشگاه الكترونيك صنعتي استاندارد صنعتي استاندارد و طراحي آزمايشات مربوط به آزمايشگاه الكترونيك صنعتي و تهيه دستور كار آن

10

خاتمه يافته

1387/01/26

كامپيوتر

اسلامي

پژمان

بررسي روشهاي مديريت كليد براي ارتباط چند بخشي امن درشبكه هاي بي سيم

11

خاتمه يافته

1389/03/24

مكانيك

اشرفي نصرآبادي

محسن

تدوين تكنولوژي ساخت جداره كپسول هاي استوانه اي به روش نورد چهار غلتكه

12

خاتمه يافته

1378/10/8

علوم پايه

اشكبوس

جواد

بررسي تاثير تابش نوترون برروي سنتز بافت زنده گياهان

13

خاتمه يافته

1385/12/14

علوم پايه

اشكبوس

جواد

اندازه گيري غلظت گاز رادون دركارخانه هاي سنگ با استفاده از روش غير فعال

14

خاتمه يافته

1391/04/12

علوم پايه

اشكبوس

جواد

طراحي و ساخت سيستم انتقال نور براي تامين روشنائي يك اتاق اداري با مصرف انرژي صفر

15

درحال اجرا

1390/12/01

مكانيك

افتخاري

سيد علي

شبيه سازي و تحليل افت فشار در شيرهاي فشار بالا لايبرنتي

16

خاتمه يافته

1379/1/21

علوم پايه

اكبري

محمدتقي

ارزيابي داده هاي ميكرو كالريمتري تيتراسيون هم دماي بر هم كنش سديم نرمال دودسيل سولفات با برخي پروتئين هاي كروي از قبيل اوره آز سرم آلبومين انساني ، آمينو اسيداكسيداز

17

خاتمه يافته

1384/07/14

علوم پايه

اكبري

محمدتقي

شنا سائي مواد متشكله موجود دراسانس چند گونه از گياهان بومي ايران

18

درحال اجرا

1391/12/07

علوم پايه

اكبري

محمدتقي

بررسي اچزاء در روغن اسانسي چند گونه گياهان بومي ايران استحصال شده با استفاده از برج تقطير باسيني هاي مخروطي چرخان

19

خاتمه يافته

1386/02/17

كامپيوتر

اكبري

مهدي

بررسي كاربردهاي تئوري حل مساله ابداعي (triz)درعلوم كامپيوتري وهوش مصنوعي

20

خاتمه يافته

1382/08/05

مددكاري

امين جعفري

بتول

بررسي عوامل موثر برخشونت شوهران عليه زنان مراجعه كننده به دادگستري شهر اصفهان

21

خاتمه يافته

1387/12/12

مددكاري

امين جعفري

بتول

پيامدهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر را درامورآموزش ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي زنان شهرستان خميني شهر

22

درحال اجرا

1391/09/13

مددكاري

امين جعفري

بتول

اثر بخشي مديريت استرس بر شيوه ي شناختي - رفتاري بر شادكامي ، سبك هاي مقابله اي و كيفيت زندگي در رهمسران شهدا و جانبازان خميني شهر

23

خاتمه يافته

1381/05/15

مشاوره

ايراندوست

محمد حسين

بررسي گفتمانهاي متعارض فرهنگي بين روحانيون اصفهان

24

درحال اجرا

1391/06/20

مددكاري

ايرواني

محمدرضا

بررسي عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

25

خاتمه يافته

1387/12/12

علوم پايه

باقربوم

مژگان

بررسي مسئله زيرفضاي پايا براي اپراتورهاي فضاي كراين

26

درحال اجرا

1394/03/25

رياضي

باقربوم

مژگان

تقريب نقاط ثابت نگاشتهاي غير انبساطي در فضاي بيزمن

27

خاتمه يافته

1385/12/14

عمومي

بهادراني

رويا

نگرش اعضا هيئت علمي ودانشجويان دانشگاه آزاد خميني شهر نسبت به درس ادبيات فارسي وعوامل موثر برآن

28

خاتمه يافته

1391/10/11

كامپيوتر

بيك

رسول

افزايش بهره وري سرورها در رايانش با هدف بهبود مصرف انرژي

29

خاتمه يافته

1377/9/11

برق

پور آقا با با

رضا

طراحي وساخت كنترل كننده كامپيوتري موتور پله اي

30

خاتمه يافته

1380/02/10

برق

پور آقا با با

رضا

طراحي وساخت شبكه شكل دهنده يه پالس pfm

31

خاتمه يافته

1388/08/18

مكانيك

پيرمراديان

مصطفي

كنترل وفقي - مقاوم يك شبيه ساز پرواز 4 درجه آزادي با رويكرد دوم نوآوري و توليد علم

32

خاتمه يافته

1387/03/8

عمومي

تابش

محمدحسين

اعتبار و روائي ساختاري آزمون هاي درك مطلب شنيداري در زبان انگليسي

33

خاتمه يافته

1384/02/19

مكانيك

تاجي

محمود

بررسي امكان استفاده از يك سيستم تهويه ترمو الكتريك در اتومبيل

34

درحال اجرا

1391/12/14

مكانيك

تاجي

محمود

ساخت متمركز كننده سهمي خطي خورشيدي

35

خاتمه يافته

1383/07/14

مشاوره

تبريزي

مهدي

هنجاريابي پرسشنامه رضايت از ازدواج

36

خاتمه يافته

1390/04/22

برق

جبارزارع

امراله

بررسي رفع مشكلات دانشگاه و كارگاه تخصصي ترانسفورماتور

37

خاتمه يافته

1391/07/24

برق

جبارزارع

امراله

شبيه سازي قدرت استاندارد IEEE در محيط NEPLAN براي استفاده در آزمايشگاه سيستم هاي قدرت

38

خاتمه يافته

1386/02/17

علوم پايه

جبروتيان

طوبي

نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته وكاربردآنها

39

خاتمه يافته

1385/12/05

اقتصاد

جمشيدي

اسماعيل

محاسبه بهاي تمام خدمات ارايه شده آموزشي دردانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر و روشهاي بهينه سازي آن به تفكيك دروس نظري ،عملي

40

خاتمه يافته

1384/07/14

مددكاري

جواديان

سيدرضا

بررسي و شنا سائي عوامل موثر بر عقب ماندگيهاي ذهني وجسمي درشهرستان خميني شهر

41

خاتمه يافته

1385/04/04

مددكاري

جواديان

سيدرضا

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به اعتياد و مواد مخدر (علل-پيشگيري-درمان)درمنطقه 4 دانشگاه ازاد اسلامي

42

خاتمه يافته

1390/7/27

رياضي

جهانگيري

سعيد

ارائه الگوريتمي كارا براي به دست آوردن جواب معادلات تاخيري

43

درحال اجرا

1391/12/14

اقتصاد

حافظي

بهار

بررسي تاثير سالخوردگي جمعيت بر رشد اقتصادي

44

خاتمه يافته

1382/09/10

علوم پايه

حكيم

احمد

نحوه ظهورعدم تقارن زماني در ترمو ديناميك ،نظريه انبساط جهان .نظريه كوانتم ومقايسه آنها

45

خاتمه يافته

1384/02/19

علوم پايه

حكيم

احمد

بررسي ومقايسه مفهوم زمان درفلسفه اسلامي وفيزيك جديد

46

خاتمه يافته

1386/04/15

علوم پايه

حكيم

احمد

تحليلي از نظريه هاي مختلف درزمينه ساخت موتورهاي براوني

47

خاتمه يافته

1389/10/15

فيزيك

حكيم

احمد

هستي شناسي نظريه ميدانهاي كوانتمي

48

خاتمه يافته

1387/09/18

مكانيك

حيدري

علي

بهينه سازي فرايند جوشكاري لب به لب دوورق به منظور كاهش تنش هاي پسماند

49

خاتمه يافته

1389/03/24

مكانيك

حيدري

علي

افزايش نرخ توليد در فرآيند نورد سرد چند قفسه اي ورق ضمن كنترل پديده چتر با استفاده تركيبي از روشهاي شبيه سازي تحليلي ديناميكي ، طراحي آزمايش ، مدل سازي رياضي و بهينه سازي

50

خاتمه يافته

1390/11/12

برق

خدادادي

حامد

جايگزيني سيستم الكترونيكي با مكانيزم محرك سوپاپها در انواع موتور احتراق داخلي

51

خاتمه يافته

1387/09/18

مكانيك

خردمند

سعيد

امكان سنجي توليد سوختهاي تركيبي ديزل - اكسييژنه واستفاده آنها درموتور ديزل

52

خاتمه يافته

1394/02/21

اقتصاد

خليفه سلطاني

سيدمحسن

تاثير انواع يكپارچگي (منطقه اي ، جهاني ، مالي ) و قيمت مسكن بر نوسانات اقتصادي در كشورهاي دي هشت

53

خاتمه يافته

1385/12/05

مشاوره

دانشورحسيني

نيرالسادات

بررسي ميزان رضايت از زندگي زناشوئي ازدواج هاي دانشجوئي وعوامل موثربرآن

54

خاتمه يافته

1390/11/12

برق

دياريان

نصيره

تجهيزو توسعه آزمايشگاه فيزيولوژي تخصصي براي دانشجويان مهندسي پزشكي

55

خاتمه يافته

1388/09/16

عمران

رئيسي

محمد

بررسي اقتصادي استفاده ازبتن با مقاومت بالا (hsc)درساخت سازه هاي بتن آرمه

56

خاتمه يافته

1391/10/13

عمران

رئيسي

محمد

بررسي تاثير ميكروسيليس وماده هوازا بر مقاومت فشاري و همگني بتن حاوي ذرات EPS

57

درحال اجرا

1394/06/30

عمران

رئيسي

محمد

تاسيس آزمايشگاه عالي بتن دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر و تهيه تجهيزات آن

58

خاتمه يافته

1385/12/14

اقتصاد

رجبي

مصطفي

اثرگسترش بورس اوراق بهادار استان اصفهان بر توسعه اقتصادي استان

59

خاتمه يافته

1391/09/13

اقتصاد

رجبي

مصطفي

برآورد ارزش گردشگري و تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مجموعه چهلستون اصفهان ، با استفاده ار روش ارزش گذاري مشروط

60

خاتمه يافته

1380/04/03

مكانيك

رسولي

سعيد

بررسي پارامترهاي موثر در پديده انتقال حرارت ازبستر سيال به اوا پراتور معلق در آن

61

خاتمه يافته

1382/08/05

مكانيك

رسولي

سعيد

اندازه گيري پارامترهاي هيدروديناميكي وحرارتي درجريان بستر سيال

62

خاتمه يافته

1388/03/18

مكانيك

رسولي

سعيد

مدل سازي انتقال گرماي تابشي دربسترسيال گردشي

63

خاتمه يافته

1390/01/29

مكانيك

رسولي

سعيد

بررسي و مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري و محاسبه ضرايب انتقال تشعشعي بواسطه سطوح انتقال حرارت در بستر سيال گردشي

64

خاتمه يافته

1387/03/20

مشاوره

رضايي

فاطمه

بررسي كيفيت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمائي استان اصفهان در سال 85 از ديدگاه معلمان

65

خاتمه يافته

1389/03/24

مشاوره

رضايي

فاطمه

رابطه شيوه هاي فرزند پروري خانواده با كيفيت زندگي نوجوانان مركز اصلاح و تربيت نوجوانان اصفهان 1389-1388

66

خاتمه يافته

1391/12/14

مشاوره

رضايي

فاطمه

مقايسه عوامل موثر (فردي ، راهبردهاي انگيزشي ، سلامت روان و هوشبهر )بر افت تحصيلي دانشجويان مشروط و ممتاز واحد خميني شهر

67

خاتمه يافته

1390/09/02

برق

رضايي

محمدمهدي

بررسي و رفع مشكلات دانشگاه ( كارگاه تابلو ها ي توزيع )

68

درحال اجرا

1393/07/14

برق

رضايي

محمدمهدي

بهبود عملكرد در شرايط عدم تعادل ولتاژ شبكه ، تعقيب نقطه حداكثر توان و كنترل تبادل توان براي يك توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه با استفاده از روش كنترل گام به گام به عقب تطبيقي

69

خاتمه يافته

1387/10/14

عمران

رياحي ساماني

مجيد

تهيه كامپوزيتهاي پليمري وبررسي امكان سنجي استفاده از آن جهت حذف كروم آب

70

خاتمه يافته

1389/10/15

عمران

رياحي ساماني

مجيد

جدا سازي جيوه از محيط هاي آبي با استفاده از پلي آنيلين و كامپوزيتهاي آن

71

خاتمه يافته

1392/04/10

عمران

رياحي ساماني

مجيد

جدا سازي جيوه از محيط هاي آبي با استفاده از پلي پيرول و كامپوزيتهاي آن

72

خاتمه يافته

1387/11/21

كامپيوتر

سروش مهر

سيد محمدرضا

فشرده سازي تصاوير ويديوئي بر اساس منطق فازي

73

خاتمه يافته

1377/09/11

برق

سلطاني

جعفر

طراحي وتنظيم پارامترهاي كنترل سرعت درايورهاي رولكتانس موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك

74

خاتمه يافته

1388/05/26

برق

سلطاني

جعفر

كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القائي نامتقارن ، تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM بدون نمونه بردار مكانيكي با به كارگيري طبقه بندي عصبي

75

خاتمه يافته

1389/05/13

برق

سلطاني

جعفر

كنترل مقاوم درايو موتورهاي سنكرون رلوكتانسي سه فاز بر پايه گام به گام به عقب تطبيقي و كنترل مود لغزشي

76

خاتمه يافته

1385/08/22

مكانيك

سهيلي

مهرداد

آزمون استحكام نهائي جوشهاي گلوئي اتصالات سپري يك سازه به اندازهاي كاهش يافته تحت بارگذاري ايستائي وخستگي وبهينه سازي رابطه جديد

77

خاتمه يافته

1388/03/25

مكانيك

شايان

جهانگير

بهبود پارامترهاي كيفيت جوشكاري به كمك الگوريتم بهينه سازي

78

خاتمه يافته

1388/07/06

برق

شجاعيان

شاهرخ

برنامه ريزي تعميرات شبكه هاي توزيع بر اساس قابليت اطمينان

79

خاتمه يافته

1389/12/04

برق

شجاعيان

شاهرخ

بررسي و رفع مشكلات دانشگاه ( كارگاه شبكه هاي توزيع )

80

خاتمه يافته

1390/11/12

برق

شجاعيان

شاهرخ

بررسي سيستم زمين آزمايشگاه فشار قوي دانشگاه

81

خاتمه يافته

1391/02/04

برق

شجاعيان

شاهرخ

كنترل كفايت سيستم هاي روشنائي

82

خاتمه يافته

1391/11/16

برق

شجاعيان

شاهرخ

تجديد آرايش بهينه چند هدفه شبكه هاي توزيع برق بزرگ

83

خاتمه يافته

1391/11/16

برق

شجاعيان

شاهرخ

جايابي بهينه ي منابع توليد پراكنده تلفيق شاخص هاي قابلليت اطمينان نقاط با روش شاخص هاي سيستمي با قيود و حالت دائمي

84

خاتمه يافته

1385/12/14

معلمان

شريفي اصفهاني

محمود

بررسي معاني ومفاهيم واژه "خود" درمثنوي مولوي وكاربرد آن در مباحث تربيتي

85

خاتمه يافته

1387/10/14

علوم پايه

شريف دوست

مريم

بررسي اهميت وكاربردهاي بحث معكوس پذيري درعلوم مختلف

86

خاتمه يافته

1389/10/15

رياضي

شريف دوست

مريم

آزمون معكوس پذيري سري هاي زماني

87

خاتمه يافته

1385/08/08

مكانيك

شمشيري

احمدرضا

بررسي طراحي پيگ آناليز گرلوله به روش تست آلترا سونيك

88

خاتمه يافته

1385/12/14

اقتصاد

شيراني

ساعد

بررسي اثرگذاري يارانه ها بر نرخ تورم وسطح عمومي قيمتها

89

خاتمه يافته

1391/02/04

عمران

شيخ بهائي

محمد

مطالعات و طراحي فاز يك و فاز دو معماري سر در ورودي دانشگاه

90

خاتمه يافته

1386/01/20

مكانيك

صابوني

حميدرضا

ساخت دستگاه سوپاپ تراش

91

خاتمه يافته

1390/11/12

مكانيك

صابوني

حميدرضا

بررسي پارامترهاي ماشينكاري EDM با ابزار گرافيتي بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي حافظ دار NITI

92

درحال اجرا

1391/10/25

مكانيك

صابوني

حميدرضا

توليد و ارزيابي خواص مكانيكي قطعات با لك نانو كامپوزيت آلومينيم - مس تقويت شده با نانولوله هاي كربني توليدي به روش متالوژي پودر

93

خاتمه يافته

1385/12/14

اقتصاد

صدري

فرنوش

بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي درفاصله سالهاي 85-72

94

خاتمه يافته

1386/12/14

برق

طبا طبائي

سيد محمد

بررسي امكان جدا سازي و تشخيص كروموزومها روي تصاوير كاريو تايپ انساني با استفاده از پردازش تصاوير

95

خاتمه يافته

1388/10/20

برق

طبا طبائي

سيد محمد

رفع مشكلات موجود در آزمايشگاه كنترل خطي با نگرش پژوهشي (فاز اول )

96

خاتمه يافته

1390/11/20

برق

طبا طبائي

سيد محمد

رفع مشكلات موجود در آزمايشگاه كنترل خطي با نگرش پژوهشي (فاز دوم )

97

درحال اجرا

1395/03/31

برق

طبا طبائي

سيدمحمد

كنترل ارتفاع مايع در سيستم چهار مخزن با استفاده از كنترل كننده PID مرتبه كسري

98

درحال اجرا

1395/01/14

مكانيك

طغرايي

داود

بررسي عددي انتقال حرارت و جريان مغشوش سيال غير نيوتني محلول آبي نيم درصدوزني كربوكسي متيل سلولز حاوي نانوذرات آلومينا

99

درحال اجرا

1392/08/20

عمران

طلائي طباء

سيد بهزاد

تحليل غير خطي عملكرد و طراحي ابعادي يك نوع جداگر لرزه اي جديد ( كاملا ابداعي )

100

خاتمه يافته

1385/06/13

مكانيك

عامري گلستاني

مجيدرضا

طرح توجيه پذيري ساخت تسمه هاي فولادي با قدرت كششي بالا در ايران

101

خاتمه يافته

1388/12/10

مكانيك

عجبي ناييني

حامد

طراحي وساخت دستگاه توليد كننده موچ مكانيكي با قابليت تنظيم فركانس

102

خاتمه يافته

1385/12/05

عمومي

عرب مومني

الله يار

بررسي ومقايسه وضعيت آمادگي جسماني وتركيب بدني دانشجويان پسرودختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در سه رده سني

103

خاتمه يافته

1391/10/11

عمومي

عرب مومني

الله يار

بررسي تاثير متغيرهاي آنتروپومتريك بر عوامل جسماني ، مطالعه اي جهت اصلاح آزمون

104

درحال اجرا

1395/10/01

تربيت بدني

عرب مومني

الله يار

بررسي رابطه شاخص هاي پيكر سنجي با عوامل خطر ساز قلبي - عروقي در اعضاي هيات علمي فعال و غير فعال دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر

105

درحال اجرا

1392/03/06

برق

عموتقي

حسين

كنترل مود لغزشي TCSC در يك سيستم قدرت به منظور ميرايي نوسانات فركانس پايين بر اساس رويكرد ديناميكي

106

خاتمه يافته

1380/4/15

برق

عموهادي

مسعود

عيب يابي پستهاي فشار قوي بروش كنترل مدار با استفاده از سيستم خبره

107

خاتمه يافته

1387/10/25

برق

عموهادي

مسعود

ساده سازي درنرم افزارهاي اطلاعاتي محاسباتي GIS شبكه هاي توزيع برق به روش هوشمند

108

درحال اجرا

1392/09/18

برق

عموهادي

مسعود

طراحي وساخت دستگاه مانيتورينگ آنلاين مقاومت زمين

109

خاتمه يافته

1387/01/26

مكانيك

غيور

مصطفي

ساخت مدل ربات مارسان

110

خاتمه يافته

1387/02/16

عمومي

فاضل

فاطمه

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت استادان ودانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد خميني شهر با تاكيد برفعاليتهاي ورزشي

111

خاتمه يافته

1385/07/22

مكانيك

فرهت نيا

فاطمه

تحليل مدل اصلاح شده ازنورد ورق چندلايه با درنظر گرفتن مدل اصطكاك مخلوط

112

خاتمه يافته

1391/12/07

مكانيك

فرهت نيا

فاطمه

ارائه حل دقيق در تعيين رفتار خمشي ورقهاي ميندلين ناهمگن برروي بستر الاستيك

113

خاتمه يافته

1386/12/23

مكانيك

فريدزاده

محمدرضا

تحليل نيروهاي ليفت ودرگ پرتابه بوسيله نرم افزار فلوئنت

114

خاتمه يافته

1390/04/22

مكانيك

فريدزاده

محمدرضا

بررسي جابجائي تركيبي نانوسيال آب - مس در يك محفظه مربعي زاويه دار با منابع حرارتي مجزا با استفاده از روش عددي و الگوريتم عصبي

115

خاتمه يافته

1386/12/23

علوم پايه

قبادي

سعيد

رگرسيون فازي وارتباط آن با تحليل پوششي داده هاي فازي جهت ارزيابي عملكرد

116

خاتمه يافته

1389/04/16

رياضي

قبادي

سعيد

بسط نظري مدل هاي DEA معكوس و كاربرد آن ها در ارزيابي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

117

درحال اجرا

1391/04/12

علوم پايه

قبادي

سعيد

مسير هاي كاراي پويا و تحليل پوششي داده هاي معكوس

118

خاتمه يافته

1384/03/24

مددكاري

قجاوند

كاظم

بررسي ميزان انطباق محتواي دروس تخصصي مددكاري اجتماعي با نيازهاي شغلي مددكاران شاغل در سازمانهاي رفاهي حمايتي و توانبخشي

119

خاتمه يافته

1384/07/05

عمومي

قهركي

شهرام

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 4 نسبت به يادگيري زبان انگليسي

120

خاتمه يافته

1390/04/22

عمومي

قهركي

شهرام

پژوهشي بر اساس محتوائي نسخه انگليسي وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

121

خاتمه يافته

1382/08/05

عمومي

كارگر فرد

مهدي

بررسي مقايسه اي وضعيت دروس تربيت بدني(1) و (2) در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 4

122

خاتمه يافته

1378/12/11

اقتصاد

كلواني

عبا س

بررسي تغيير وتحولات جمعيت واشتغال وپيش بيني آن تا سال 1390 در خميني شهر

123

خاتمه يافته

1381/10/08

اقتصاد

كلواني

عبا س

بررسي ومقايسه ديدگاه مديران ارشد صنايع اصفهان پيرامون آثار احتمالي عضويت ايران درwto

124

خاتمه يافته

1385/05/29

اقتصاد

كلواني

عبا س

بررسي وشناخت مشكلات موجود دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

125

خاتمه يافته

1388/03/27

اقتصاد

كلواني

عبا س

مطالعه و تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

126

خاتمه يافته

1386/11/15

برق

كرباسيون

محمد مهدي

امن سازي تبادلات پروتكل ip سياربا استفاده ازمكانيزم امنيتي Ipsecوپروتكل MOBIKE

127

خاتمه يافته

1390/11/12

مكانيك

كريميان

مجيد

تدوين اصول كار و تجهيز آزمايشگاه عمليات حرارتي

128

خاتمه يافته

1391/11/16

مكانيك

كريميان

مجيد

امكان سنجي پوشش دهي ضخيم بر روي فولادكربن ST37به روش الكترو رسوبدهي و بررسي خواص بدست آمده

129

درحال اجرا

1391/12/14

مكانيك

كريميان

مجيد

بررسي اثر متغيرهاي دوغ آبي فرآيند ريخته گري مدلهاي فومي جدا شونده بر روي خواص نهايي قطعه

130

درحال اجرا

1391/12/14

مكانيك

كشاورزي

احمد

طراحي و ساخت صندلي فعال موتورسيكلت به منظور ايمن فعال موتور سيكلت

131

خاتمه يافته

1392/10/09

مكانيك

كشاورزي

احمد

طراحي و ساخت خودرو كارتينگ

132

خاتمه يافته

1392/02/02

مكانيك

كلاهدوز

امين

بهينه سازي زير ساخت ساختار آلياژ آلومينيوم سلسيوم از لحاظ اندازه فاز اوليه تحت سرعت هاي مختلف

133

درحال اجرا

1395/01/14

مكانيك

كلاهدوز

امين

بررسي تاثير پارامترهاي مختلف همزن مذاب بر ريز ساختار آلياژ آلومينيم - سيليسيوم

134

خاتمه يافته

1393/11/27

اقتصاد

كلواني

عباس

بررسي آسيب شناسي برنامه پنجم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر و بازنگري و اصلاح برنامه استراتژيك طي مدت باقيمانده و پيش بيني متغيرهاي كمي برنامه ششم توسعه و افق 1404

135

خاتمه يافته

1385/02/18

مددكاري

گرجي

يوسف

بررسي ومقايسه راهبردهاي خودتنظيمي عاطفي دربين بيماران مبتلا به اختلالات افسردگي واضطرابي وافرادعادي

136

خاتمه يافته

1387/12/12

مددكاري

گرجي

يوسف

بررسي اثرات افسردگي مادران براختلالات رفتاري فرزندان سنين 5 تا 12 سال

137

خاتمه يافته

1389/05/13

اقتصاد

گلناري عباسي

محمد

بررسي ميزان به كارگيري تجارت الكترونيكي در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط استان اصفهان

138

خاتمه يافته

1392/02/02

اقتصاد

گلناري عباسي

محمد

نقشه ي جامع فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

139

خاتمه يافته

1389/03/12

مكانيك

لوح موسوي

محسن

تحليل تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود سه بعدي شكل دهي لوله و ورق با جت آب بوسيله حل اويلري لاگرانژي كوپل شده

140

خاتمه يافته

1387/05/14

مكانيك

محمدي

عزت الله

تحليل وشبيه سازي فرايند برش ورق توسط قيچي پرنده

141

خاتمه يافته

1389/06/24

مكانيك

محمدي

عزت الله

استفاده ار آناليز ارتعاشات و صوت در عيب يابي ترانسفورمرها

142

درحال اجرا

1389/02/20

مكانيك

مدني

سيد محمود

طراحي و ساخت مجموعه آزمايش رشد سريع ترك تمام عمق به منظور آزمايش تركيدگي در لوله هاي انتقال گاز در ابعاد كوچك