دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست مقالات ارائه شده در همايش هاي بين المللي خارج از كشور توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان واحد خميني شهر
بروز شده در تاريخ 16/03/95

سال شمسي

گروه آموزشي

گروه علمي مقاله

محل سمينار

نام سمينار

نام مقاله

نام ونام خانوادگي نويسنده

رديف

1368

مكانيك

فني و مهندسي

Norway

HEAT TRANSFER AND COOLING IN GAS TURBINES

Etude Experimentale et theorique

احمد عنواني

1

1381

برق

فني و مهندسي

Azerbaijan

TPE2002

Design an Implemetalation of an Improved zvzcs……

جواد احمديان

2

1381

برق

فني و مهندسي

China

PCIM

Design an Implemetalation of an Improved zvzcs……

رضا پوراقابابا

3

1382

برق

فني و مهندسي

Slovakia

EDPE2003

Design and Implementation of an Improved ZVZCS Converter With Extended Load Range

رضا پوراقابابا

4

1382

برق

فني و مهندسي

China

PCIM

Modelling of inverter Difernet Faults in the brush less DC motor with 180
inverter system

رضا پوراقابابا

5

1382

مكانيك

فني و مهندسي

Portugal

5th IFAC/EURON symposium on intelligent autonomous vehicles

Robust control of autonomous underwater vehicles in uncertain operating conductions

سيدعلي افتخاري

6

1382

مكانيك

فني و مهندسي

Japan

proceedings of the 6 esaform

study and three dimensional simulation of hot closed-die upsetting by the finite element and the finite volume methods

محسن لوح موسوي

7

1383

مكانيك

فني و مهندسي

Italy

3rd international symposium on Two-phase Flow Modelling and experimentation

An experimeatal study of Heat Transfer Between Horizontal Immersed tubes without and with annular fins of constant thickness in bubbling fluidized bed

سعيد رسولي

8

1383

مكانيك

فني و مهندسي

South Africa

3rd international conference on heat transfer Fluid Mechanics and thermodynamics

An experimeatal study of heat transfer between horizontal immersed tubes without and with annular fins of constant thickness in bubbling fluidzed bed

سعيد رسولي

9

1383

مددكاري

علوم انساني

China

28th Internationall Congress of Psychology

Domestic violence in Families with
an Addicted Father

سيدرضا جواديان

10

1383

عمومي

علوم انساني

China

28 th international Cogress of Psychology

On the relationship between Overall Reading Comprehension and Detemination of Fact and Opinion

شهرام قهركي

11

1383

مكانيك

فني و مهندسي

Malaysia

ICAMT 2004

Study on Asymmetrical Characteristics and Determination of Developed Curvature

فاطمه فرهت نيا

12

1383

مكانيك

فني و مهندسي

United Kingdom

34th Matador (Manufacuring Automation Systems

Technology Application Design

Investigtion of Asymmetical Plate Rolling by Arbitary Lagrangian - Eulerrian Finite Element Technique

فاطمه فرهت نيا

13

1383

رياضي

علوم پايه

United States America

PDPTA2004

Monote Carlo Simulation and Statistical Interface

مريم شريف دوست

14

1383

برق

فني و مهندسي

France

IEEE

Amethod for analyzing higher -orderDispersion in optical fiber

مهران عمادي

15

1384

برق

فني و مهندسي

China

ICEMS2005

Adaptive Backstepping Based contoroller Designfor speed sensorless SPMSM..

جعفر سلطاني

16

1384

برق

فني و مهندسي

China

ICEMS2005

Adaptive Backstepping -Based Controoller Design For speed Sensorless SPMSM Using Sliding Mode Observer

جعفر سلطاني

17

1384

مددكاري

علوم انساني

Spain

كنفرانس روانشناسي اروپا

مهارتهاي مددكاري اجتماعي دركمك به افراد زلزله زده

سيدرضا جواديان

18

1384

مددكاري

علوم انساني

Malaysia

1St East Asian International conference on Human and social Development

social work skills in working with survivors of earthquke;a social work intervention

سيدرضا جواديان

19

1384

عمومي

علوم انساني

Australia

The 5th international symposium on processability , secound Language Acquisition and Biligualism

sponsored by Institute for Citizenship and Globalisation , Deaken University

سيدمهدي احمدي مهر

20

1384

عمومي

علوم انساني

Greece

17th International symposium on theoretical & Applied Linguistics

on the Relationship Wetween Iranian Minority Speakers Academic Achievements and their Lanuage Proficiency in Persain

شهرام قهركي

21

1384

عمومي

علوم انساني

Spain

4th international contrastive linguistices conference

the impact of contrastive grammar of persian andenglish in tefl

شهرام قهركي

22

1384

مكانيك

فني و مهندسي

Romania

Esaform 2005

sheet Rolling Analysis by Modified Slab Method

فاطمه فرهت نيا

23

1384

برق

فني و مهندسي

China

ICEMS2005

Automatic synthetic Loading of Inductionmotors Based on phase modulation using Fuzzy pi controllers

مسعود حاجيان

24

1384

كامپيوتر

فني و مهندسي

United States America

TRIZ

TRIZ Oriented Artificial Intelligence

مهدي اكبري

25

1384

مكانيك

فني و مهندسي

Italy

International Conference on elimination of shrinkage

Eliminating Foldin Defect in forging parts using a genettic Algorithm

مهرداد پورسينا

26

1384

مشاوره

علوم انساني

Greece

european applied business research

globalization and women:call

نيرالسادات دانشور حسيني

27

1385

عمومي

علوم انساني

France

Language Culture and Mind Conference

Cultural schemas in official letter writing : A study of persian

شهرام قهركي

28

1385

رياضي

علوم پايه

Azerbaijan

37th Annual Iranian Mathematics Conference

Invexity and monotonicity

طوبي جبروتيان

29

1385

رياضي

علوم پايه

China

The International Conference on Nonlinear Programming with Applications(NPA2006)

charaeterization of pranevex and prequasiinvex set -valued maps

طوبي جبروتيان

30

1385

مشاوره

علوم انساني

France

سمينارسالانه انجمن اروپائي درناشران شناختي -رفتاري

اثربخشي رويكرد شناختي - رفتاري برميزان صميميت

عذرا اعتمادي

31

1385

مكانيك

فني و مهندسي

Japan

The 13th Asia Steel Conference

An analytical approach to clad sheet rolling by modifies slab method",

فاطمه فرهت نيا

32

1385

مكانيك

فني و مهندسي

United Kingdom

Accepted in Conference of Metal Forming 2006

Elastio-plastic finite element simulation of asymmetrical plate rolling using an ALE approach

فاطمه فرهت نيا

33

1385

مكانيك

فني و مهندسي

India

international conference on advances on mechanical engineering

comparison of mechanical andmetallurgical properities between hollow and solid forging products

مجيد كريميان

34

1385

مكانيك

فني و مهندسي

Japan

the 8th asia pacific symposium on engineering plasticity and its applications

3-d finite element simulation of pulsating t-shape hydroforming of tubes

محسن لوح موسوي

35

1385

برق

فني و مهندسي

Canada

IEEE

Design of Adaptive - sliding mode controller for positioning control of underwater Robotics

محمد نريماني

36

1385

رياضي

علوم پايه

Azerbaijan

37th Annual Iranian Mathematics Conference

E-convex and semi E-convex non - differentiable functions

محمدرضا مهياري نيا

37

1385

مشاوره

علوم انساني

Italy

EABR&ETLC

Lifelong Learning AndThe Knowledge Society: Challenges F or Developing Countries

نيرالسادات دانشور حسيني

38

1386

مكانيك

فني و مهندسي

Singapore

CLAWAR 2007

Optimization of Humanoid Robot Motion During the Elevation of an Object

حامد عجبي نائيني

39

1386

مكانيك

فني و مهندسي

Korea

international congress on sound and vibration(ICSV15)

Damage detection of systems using bifurcation boundary analysis

سيدعلي افتخاري

40

1386

عمومي

علوم انساني

Malaysia

5th ASIA TEFAL

An investigation of english grammer errors in composition writing among iranian EFL student :Implications for con trastive grammar and TEFL

شهرام قهركي

41

1386

عمومي

علوم انساني

Malaysia

5 th Asia TEFL International Conference

ESP students learning styles:An investigation at azad university , iran

شهرام قهركي

42

1386

كامپيوتر

فني و مهندسي

France

the 5th Atlantic Web Intelligence Conference- AWIC

A Hybrid framework for apersonalized Document filtering system

عليرضا سجاديه

43

1386

مكانيك

فني و مهندسي

Japan

ISME2007

mechanism of improvement of formability in pulsating hydroforming of t-shape tupes

محسن لوح موسوي

44

1387

برق

فني و مهندسي

Romania

4th international Conference On Technical and Physical Problems of Power Engineering-TPE2008

voltage control of feeders of distribution using fuzzy modeling and fuzzy optimiztion

امراله جبارزارع

45

1387

برق

فني و مهندسي

Romania

4th international Conference On Technical and Physical Problems of Power Engineering-TPE2008

power system stablizers stabilizers optimization based on neural network using linear optimal control

امراله جبارزارع

46

1387

برق

فني و مهندسي

Romania

4th international Conference On Technical and Physical Problems of Power Engineering-TPE2008

iranian successful experience in fault level reduction in power system with reconfiguration

امراله جبارزارع

47

1387

برق

فني و مهندسي

China

ICEMSo8

DC OFFset and Parameter Compensated stator Flux Estimator Of Sensorless Vector Controlled Induction Motor Drive

جعفر سلطاني

48

1387

برق

فني و مهندسي

China

ICEMSo8

Adaptive Sliding mode speed control of Synchronous Reluctance Motor drive Using Input-Output Feedback Linearizartion

جعفر سلطاني

49

1387

برق

فني و مهندسي

China

ICEMSo8

Adaptive Sliding mode speed control of Surface Permanent Magnet Synchronous Motor Using Input-Output Feedback Linearizartion

جعفر سلطاني

50

1387

برق

فني و مهندسي

Korea, South