دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست مفالات ارائه شده در ساير مجلات خارجي توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان واحد خميني شهر
بروز شده در تاريخ 17/03/95

سال

گروه آموزشي

گروه علمي

نام مجله

نام مقاله

نام ونام خانوادگي نويسنده

رديف

1387

برق

فني و مهندسي

International Journal of Electrical , computer and System Engineering

Design of permanent Magnet Synchronous Machinc for the Hybrid Electric Vehicle

آرش حسن پور اصفهاني

1

1387

مددكاري

علوم انساني

Management and Labour Studies

A survey on Addiction to the Internet and its Psychological / Social Effects among Female Internet Users in Isfahan city 2006

محمدرضا ايرواني

2

1387

مددكاري

علوم انساني

development matters

The study of Leadership styles of secondary school Educational Principals semnan in Iran

محمدرضا ايرواني

3

1388

مددكاري

علوم انساني

indian j soc dev ،vol 10 No1

women ، Devel opment and globalization issues and prospects

محمدرضا ايرواني

4

1388

مددكاري

علوم انساني

indian j soc dev ،vol 10 No1

social work skills and responeses to earthquake disasters

محمدرضا ايرواني

5

1388

مددكاري

علوم انساني

Asian journal of development
matters

Influnence of Age and Locality on coping strategies among iranian women

محمدرضا ايرواني

6

1388

مددكاري

علوم انساني

Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences

Role of Social Capital on Development

محمدرضا ايرواني

7

1388

رياضي

علوم پايه

Applied Mathermatical Sciences

A Statistical Test for Time Reversibility of Stationary Finite State Markov Chains

مريم شريف دوست

8

1388

رياضي

علوم پايه

Journal of Mathematical Extension

Goodness of Fit Test and Test of Independence by Entropy

مريم شريف دوست

9

1389

مكانيك

فني و مهندسي

IFMBE

Numerical study of Shear Wavelength Observed in MRE Experiments with FEM

حامد عجبي نائيني

10

1389

مكانيك

فني و مهندسي

Applied Mechanics and Materials

FE Modeling of Living Human Brain Using Multifrequency Magnetic Resonance Elastography

حامد عجبي نائيني

11

1389

مكانيك

فني و مهندسي

int J advanced design and manufacturing technology

nonlinear vibration and instability of embedded viscose-fluid-conveying pipes using DQM

حسن خادمي زاده

12

1389

مكانيك

فني و مهندسي

Heat Mass Transfer

Molecular dynamics simulation of liquid-vapor phase equilibrium by using the modified Lennard-Jones potential function

داود طغرائي

13

1389

مكانيك

فني و مهندسي

Heat Mass Transfer

Nanoscale Poiseuille flow and effects of modified lennard -jones potential function

داود طغرائي

14

1389

مكانيك

فني و مهندسي

International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization

Investigation on Buckling of Orthotropic Circular and Annular Plates of Continuously Variable Thickness by Optimized Ritz Method

فاطمه فرهت نيا

15

1389

مكانيك

فني و مهندسي

Journal of Iron and Steel Research, International

Influence of Gating System,Sand Grain Size,and Mould Coating on Microstructure and Mechanical Properties of Thin-Wall Ductile Iron

مجيد كريميان

16

1389

مددكاري

علوم انساني

asian journal of Development Matters

social support Iranian Women : Influence of Age and Occupation

محمدرضا ايرواني

17

1389

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Business Administration

Study of Effective Cultural, Social Economical Factors on Making Work Stress Among Workers in Mobarakeh Steel Complex

محمدرضا ايرواني

18

1389

مددكاري

علوم انساني

Asian Social Science

Child Abuse in India

محمدرضا ايرواني

19

1389

مكانيك

فني و مهندسي

int J advanced design and manufacturing technology

nonlinear vibration and instability of embedded viscose-fluid-conveying pipes using DQM

محمدمهدي قيطاني

20

1389

مشاوره

علوم انساني

austrial journal of baic

The Temperature Distribution Eximer Laser Source (193nm) within a Human Eye and Review on some side-effects

مهدي خوروش

21

1390

برق

فني و مهندسي

Journal of Magnetics

optimal Design of Direct-Drive Permanent Magnet Synchronous Generator for Small-Scale Wind Energy Conversion Systems

آرش حسن پور اصفهاني

22

1390

برق

فني و مهندسي

International Journal of Science and Advanced Technology

Signal Processing and Pattern Recognition Using Wavelet Transform

حامد خدادادي

23

1390

مكانيك

فني و مهندسي

SAG journals

analysis and simulation of a snake robot based on muscles and vertebrae anatomy of a snake

حسين فرجي

24

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Heat Mass Transfer

Molecular dynamics simulation of nonodroplets with the modified Lennard - Jones potential function

داود طغرائي

25

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Heat Mass Transfer

Molecular dynamics simulation of annular Flow Boiling with the modified Lennard-Jones potential function

داود طغرائي

26

1390

مكانيك

فني و مهندسي

nternational journal of applied science researches

use of ansys software for modeling the stress field in carbon fiber composites:1 introduce basic idea and finite element model

رضا كوهي

27

1390

مكانيك

فني و مهندسي

nternational journal of applied science researches

use of ansys software for modeling the stress field in carbon fiber composites:2. stress analysis and obtained results

رضا كوهي

28

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Applied Mechanics & Materials

An Investigation on the Sensitivity of Limit Cycle For Detecting Damage in an Aeroelastic Panel

سيدعلي افتخاري

29

1390

برق

فني و مهندسي

Journal of systems
and Control Engineering

Design of fractional order proportional-integral-derivative controller based on moment matching and characteristic ratio assignment method

سيدمحمد طباطبائي

30

1390

مكانيك

فني و مهندسي

International Journal of Engineering

Effect of entry bending moment on exit curvature in asymmetrical rolling

فاطمه فرهت نيا

31

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Applied Mechanics and Materials

Numerical Prediction of Forming Limit in Hemispherical Punch Bulging by Lemaitere's Ductile Damage Model

فرهاد حاجي ابوطالبي

32

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Journal of Applied Sciences

Process Control of Lost Form Casting using Slurry Viscosity and Dipping Time

مجيد كريميان

33

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Applied Mechanics and Materials

Effect of pressure on Structure and Properties of Lost Foam Casting of Al-11Si Cast Alloy

مجيد كريميان

34

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Advanced Materials Research

Effect of pouring temperature and melt treatment on microstructure of lost form casting of AL-Si LM6 Alloy

مجيد كريميان

35

1390

مددكاري

علوم انساني

International gournal of Applied Science and Technology

The Method of Increment and Improvement of Tribes Education (Quantity and Quality)(Case Study on Arab Tribes in Jarghooyeh)

محمدرضا ايرواني

36

1390

مددكاري

علوم انساني

American International journal of Contemporary research

A Social work Study on Social Status Women in Isfahan province .(Iran)

محمدرضا ايرواني

37

1390

مددكاري

علوم انساني

journal of educational
and social research

A social work study of promoting women education and participation in Iran

محمدرضا ايرواني

38

1390

مددكاري

علوم انساني

American journal of Scientific Research

The Study of Age Difference of Spouses and its Effect on the Success of Family in Isfahan in Year 2010

محمدرضا ايرواني

39

1390

مددكاري

علوم انساني

journal of educational review

study of perception of isfahan residents against the satellite

محمدرضا ايرواني

40

1390

مددكاري

علوم انساني

IInternational Journal of Business & Management Tomorrow

Migration and its effects on marginalization and informal dwelling

محمدرضا ايرواني

41

1390

مددكاري

علوم انساني

International gournal of Business ,Humanities and Technology

The Role of Geomorphic Unites in Forming Tourism Village of Meymand In Babak Town

محمدرضا ايرواني

42

1390

مددكاري

علوم انساني

international journal of business

management economics and informational

A social work study of iranian women on job status

محمدرضا ايرواني

43

1390

مددكاري

علوم انساني

international review of
comparative sociology

study of political participation of women in Iran

محمدرضا ايرواني

44

1390

مددكاري

علوم انساني

indian journal of
social development

study of cultural and religious challenges against lack of national and stable development

محمدرضا ايرواني

45

1390

مددكاري

علوم انساني

European Journal of
Sustainable Development

role of education in Employment opportunities for women in Iran as a important factor for the sustainability of the society

محمدرضا ايرواني

46

1390

مددكاري

علوم انساني

indian development review

the role of social workers to solving problem of child labor

محمدرضا ايرواني

47

1390

مددكاري

علوم انساني

American journal of Scientific Research

Investigation the Awareness Level of Treatment Team Hospitals in Isfahan Province for the Social Worker

محمدرضا ايرواني

48

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Humanities and social science

Study Perspective and Attitude about 1 of Women in Institutes, Employment Creating Employment and Job Counseling Women in Isfahan

محمدرضا ايرواني

49

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Business and Social Science

Immigration: Problems and Prospects

محمدرضا ايرواني

50

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Business and Social Science

Brain drain Problem: A Review

محمدرضا ايرواني

51

1390

مددكاري

علوم انساني

Journal of Arts, Science & Commerce

The Investigation of Social, Economical, and Emotional / Mental Factors Affecting the Giving up of Addiction

محمدرضا ايرواني

52

1390

مددكاري

علوم انساني

British Journal of Economics

The Role of Cultural and Social factors in Women's economic Participation on the Activities in Iran

محمدرضا ايرواني

53

1390

مددكاري

علوم انساني

International gournal of Business ,Humanities and Technology

Investigation of Effects of Temporary Absence of Father on Teenagers Anxiety in Family of Truck Drivers in Mohammad Abad Jarghoyeh (iran, Isfahan Province )and Comparison of it with Ordinary Familys Teenagers

محمدرضا ايرواني

54

1390

مددكاري

علوم انساني

British Journal of Economics

A social work study on Role of Education in Employment Opportunities for women in Iran

محمدرضا ايرواني

55

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Applied Science and Technoloty

The Study of Relation between the Level of Using Internet among Juveniles and their Tendency to Delinquency

محمدرضا ايرواني

56

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Humanities and social science

The Investigation and Comparison of the Level of Isfahan University Female and Male Graduates' Unemployment with that of their Emotional / Mental Health in 2009

محمدرضا ايرواني

57

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Humanities and social science

Perception of Religios Sanction and Religious Code by Iranian Women an Emprical Study

محمدرضا ايرواني

58

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Business & Management Tomorrow

Study of economical social factors on women perspectives relating to the role of advertisement on decreasing family consumption in Esfahan

محمدرضا ايرواني

59

1390

مددكاري

علوم انساني

International Journal of Applied Science and Technoloty

The Study of Relation between the Level of Using Internet a mong Juveniles and Their Tendency to Delinquency

محمدرضا ايرواني

60

1390

مددكاري

علوم انساني

American International journal of Contemporary research

A Social work Study of Socioeconomic status Women in Iran

محمدرضا ايرواني

61

1390

مددكاري

علوم انساني

Asian Jurnal of Development Matters

Influnence of Education and Occupation on Family Planning and Access to Welfare Among Iranian women

محمدرضا ايرواني

62

1390

برق

فني و مهندسي

international journal of computer science and technology(IJCST)

optimal placement with different number of capacitor banks for voltage profile improvement and loss reduction based on simulated annealing

محمدهادي مولائي اردكاني

63

1390

برق

فني و مهندسي

international review of automatic control

optimum allocation of capacitor banks order to active power reduction and improvement of voltage profile based on genetic algorithm

محمدهادي مولائي اردكاني

64

1390

برق

فني و مهندسي

international journal of computer science and technology(IJCST)

distributed generation and capacitor banks placement in order to achieve the optimal real power losses using GA

محمدهادي مولائي اردكاني

65

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Advanced Materials Research

Direct kinematic Analysis of a Hexapod Spider-like Mobile Robot

مصطفي غيور

66

1390

مكانيك

فني و مهندسي

Advanced Materials Research

Inverse Kinematic Analysis of a Hexapod Spider-like Mobile Robot

مصطفي غيور

67

1390

مشاوره

علوم انساني

European Scientific Journal

Personality Traits as Predictors Decision Making towards Advertising Among Malaysian Consumers Student

مهدي خوروش

68

1390

مشاوره

علوم انساني

pakistan Journal of Sciences

Effect of Education in Employment Opportunities for in Iranian Woman

مهدي خوروش

69

1391

مشاوره

علوم انساني

Journal of sociological research

the survey of group counling with cognitive - behavioural method in reducing mother's stress of chid with mental relation under 6 years old under cover of Khorramabad province welfare in the 2012

ابراهيم آذري وند

70

1391

مكانيك

فني و مهندسي

journal of agricultural science

machine vision and soil trace-based guidance-assistance system for farm tractors in soil preparation operations

سجاد كياني

71

1391

مشاوره

علوم انساني

Journal of sociological research

the survey of effectiveness of group counseling with cognitive-behavioural method in reducing mother,s stress of child with mental relation under 6 years old under cover of khorramabad province welfare in the 2012

صديقه شيرواني

72

1391

مكانيك

فني و مهندسي

International Journal of Engineering

Vibration Analysis of a Nonlinear System with a Nonlinear Absorber under the Primary and Super-harmonic Resonances

ليلا صابري

73

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

Review the status of tourism from the perspective of the Quran

محمدرضا ايرواني

74

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

the social work study examination of factors to lack of women job promotion in Isfahan District,Iran

محمدرضا ايرواني

75

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

study of job status and education of women in iran

محمدرضا ايرواني

76

1391

مددكاري

علوم انساني

african Jornal of Business Management

study of socio-economical and cultural factors on development in dehloran,iran

محمدرضا ايرواني

77

1391

مددكاري

علوم انساني

African Jornal of Business Management

Study of the role of social capital in assisting client of Isfahan by relying on social trust

محمدرضا ايرواني

78

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

social workers and rescue forces in disaster

محمدرضا ايرواني

79

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

review the status science of social work in iran

محمدرضا ايرواني

80

1391

مددكاري

علوم انساني

international journal of basic and applied science (IJBAS)

the role of social workers to solving problems of marginalization

محمدرضا ايرواني

81

1391

برق

فني و مهندسي

international journal of computer science and technology(IJCST)

optimizing electrical power in A.C controllable motors wit artificial neural netwprks and genetic algorithm

محمدهادي مولائي اردكاني

82

1391

مكانيك

فني و مهندسي

Advanced Materials Research

Effect of international location and time-varying End Mass on the dynamic Response of a flexible Robot Manipulator in Tracing Multi-Straight-Line Path

مصطفي غيور

83

1391

مشاوره

علوم انساني

Asian Journal of Social and Economic Science

Examing Effectiveness of Traning to adoptive parenting practices on Stepmothers and Their Public Health

مهسا شرف الدين

84

1392

عمومي

علوم انساني

international journal of multidisciplinary research

the comparison of competitive trait anxiety,competitive state anxiety ,and self-confidence among male athletes of some selected aqua exercise and non aqua sports

اكرم سلطاني

85

1392

مكانيك

فني و مهندسي

journal of middle east applied science and technology( JMEAST)

numerical simulation of flow field around a darrieus vertical axis wind turbine to estimate potational wakes size

داود طغرائي

86

1392

مشاوره

علوم انساني

Management Science Letters

Efficacy of training of maternal behavior on mothers parenting stress

سميه بازرگان

87

1392

برق

فني و مهندسي

IJDACR

Low voltage distribution feeder load estimation based on a practical GIS-Based method

شاهرخ شجاعيان

88

1392

برق

فني و مهندسي

chinese journal of engineering

transient stability improvement of a power system with parametric uncertainties using a robust optimal H2 state feedback controller

شاهرخ شجاعيان

89

1392

برق

فني و مهندسي

scientific bulletin of the petro maior university of tirgu mures

determining optimal capacity of wind generation in a conventional power system

شاهرخ شجاعيان

90

1392

برق

فني و مهندسي

journal of siberian federal university.Engineering and technologies

An improved multi-objective Bpso-Based method for radial distribution networks reconfiguration

شاهرخ شجاعيان

91

1392

برق

فني و مهندسي

Balkan journal of electrical and computer engineering

Estimating optimal wind and storage capacity to avoid conventional power plants expansion using monte carlo method

شاهرخ شجاعيان

92

1392

برق

فني و مهندسي

chinese journal of engineering

A heuristic multi-objective method for radial distribution networks reconfiguration

شاهرخ شجاعيان

93

1392

مشاوره

علوم انساني

Asian journal of social and economics sciences

study of the relationship between job satisfaction and organizational commitment consultant public health girl,s high school in isfahan of iran during 2012-2013

فرزانه نيك نژادي

94

1392

اقتصاد

علوم انساني

National park -forschung inder schweiz(switzerland Research park Journal)

Effect of Real Exchange Rate Uncertianty of on Private Investment in iran (1961-2008)

ليلا راستگويي

95

1392

مكانيك

فني و مهندسي

Advanced Materials Research

Determining of Corrosion Resistance of Alloyed earth Plateproduced by New Electro Deposition Method

مجيد كريميان

96

1392

مكانيك

فني و مهندسي

International journal on interactive design and manufacturing( IJIDeM)

numerical analysis of fluid structure interaction in water jet incremental sheet forming process using coupled eulerian-lagrangian approach

محسن لوح موسوي

97

1392

رياضي

علوم پايه

the international journal of nonlinear science(IJNS)

Exact solution of partial differential equation using homo-separation of variables

محمد مهدي منتظري

98

1392

مكانيك

فني و مهندسي

materia socio medica

incineration or autoclave?a comparative study in isfahan hospitals waste mangement system(2010)

محمدجواد مهراني

99

1392

مددكاري

علوم انساني

african journal of business management

analysis of the effects of islamic azad university of khomeini shahr on economical affairs of local women

محمدرضا ايرواني

100

1392

مددكاري

علوم انساني

international journal of economics,commerce and management

social workers, skills in working with drug-addicted patients

محمدرضا ايرواني

101

1392

مددكاري

علوم انساني

journal of islamic studies culture

comparative study between the principle of professional confidentiality in social work and islamic moral teachings

محمدرضا ايرواني

102

1392

مددكاري

علوم انساني

asian journal of medical and pharamaceutical researches(AJMPR)

study of depression in non-drug and drug users,isfahan,iran

محمدرضا ايرواني

103

1392

مددكاري

علوم انساني

journal of education research and behavioral sciences

the role and tasks of social workers in hospitals,working with cancer patients

محمدرضا ايرواني

104

1392

اقتصاد

علوم انساني

Asian Journal of Social and Economic Sciences

An Analysis of the Relationship between Electric Power Consumption and Economic Growth in D8 Countries

مصطفي رجبي

105

1392

مشاوره

علوم انساني

international journal of education

on the relationship between the social intelligence and aggression: A case study of high school boy students

هاجر جان نثاري

106

1393

مشاوره

علوم انساني

International journal of basic sciences & Applied Research

The study of effects of environmental facttors in Predicting Retirement with High Satisfaction in the Elderly in the Esfahan City

آزاده آرمان پناه

107

1393

برق

فني و مهندسي

International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology

Improving Low frequency Oscillation Damping of a Multi-Area Power System Using Multi-Model Adaptive Control Approach

احمد مستجابي

108

1393

مشاوره

علوم انساني

Journal of scientific research and development

Evaluate the Effectiveness of Partent Behavioral Training on reducing aggression verbal in preschool children in Esfahan , 2014-2013

اكرم مولادوست

109

1393

مشاوره

علوم انساني

uct journal of social sciences and humanities research

Evaluate the Effectiveness of social Skills Training through Group Therapy Play on Reducing Rational Boy Elementray School Student in Esfahan City (2013-2-14)

الهه اجل لوئيان

110

1393

مكانيك

فني و مهندسي

Dental Hypotheses

Mechanochemical synthesis evaluation of nanocrystalline bone-derived bioceramic
powder using for bone tissue engineering

امير سالار خندان

111

1393

مكانيك

فني و مهندسي

International Journal of Engineering Innovation & Research

Studying Mechanical Properties of Ni-P-B4C-PTFE Hybrid Coatings by Electroless Method

امين پوست دوز

112

1393

مشاوره

علوم انساني

Iranian Journal of social science and Humanities Research

Comparision of Anxiety , Chidern,and single with two Children in Secondary School during the First and Second Year in the Academic Year 2013-2014 of Bandar Abbas

بتول ملايي

113

1393

مشاوره

علوم انساني

uct journal of social sciences and humanities research

The Effect Time perspective Counseling on career in high school famale students of Isfahan city in 2013-2024 academic year

پروانه مرادي

114

1393

برق

فني و مهندسي

international blind peer reviewed journal

A study Robust Control of robot Arm with Dynamics Compensator by Presence of parametric Uncertianty using Linear Matrix inequality and H

پوريا نصيري راد

115

1393

برق

فني و مهندسي

international journal of digital application and contemporaray research

multi-objective sliding mode control of a wind farm with permanent magnet synchronous generator

جواد پور آباده

116

1393

مشاوره

علوم انساني

MAGNT Research Report

Study Effectiveness of its Training Method to Distinguish Group Therapy on Increasing the Academic Performance High School Boys Students of Khomeinishahr City(2013-2014)

حسين هدايت خوزاني

117

1393

برق

فني و مهندسي

scientific bulletin of the petru maior university of tigu mures

coordinated control of pss and tcsc for improving transient stability in power system with coherent generators

حميد رضا حيدري

118

1393

كامپيوتر

فني و مهندسي

International Journal of Digital Application & Contemporary research

Green Cloud Computing: Greedy Algorithms for Virtual Machines Migration and Consolidation to Optimize Energy Consumption in a Data Center

رسول بيك

119

1393

مشاوره

علوم انساني

international journal of basic sciences & applied Research

The Effect of Soution-Focused Group Counseling on External Motivation of Students of Islamic Azad University of KhomeiniShahr 2012-2014

زهره فنائي

120

1393

مكانيك

فني و مهندسي

International Journal of Basic Sciences and Applied Research

Simulation And Numerical Analysis of Optimzed Ceramic-Composite armor under vertical ballistic impact

سيدعلي افتخاري

121

1393

برق

فني و مهندسي

Research Journal of Recent Sciences

Estimating Optimal Size of GenCos in a Restructured Power System, in order to Improve Reliability Based on Monte Carlo and Sensitivity Analysis Methods

شاهرخ شجاعيان

122

1393

برق

فني و مهندسي

international journal of digital application and contemporaray research

multi-objective sliding mode control of a wind farm with permanent magnet synchronous generator

شاهرخ شجاعيان

123

1393

برق

فني و مهندسي

balkan journal of electerical and computer engineering

Dynamic stability improvement of a power system based on a PSO-Tuned H2 controller

شاهرخ شجاعيان

124

1393

مشاوره

علوم انساني

MAGNT Research Report

Comparison of Acceptance-Based Training and Cognitive-Behavioral Commitment on Mental Rumination of the Esfahan Junior High School Students in the Academic Year of 2013-2014

شيما كوهي

125

1393

مشاوره

علوم انساني

uct journal of social sciences and humanities research

Effectiveness Of Education the Reality of Health On Increasing the Resilience of Woman Families of Drug Users in Esfahan City in 2014

عاطفه رفيعايي

126

1393

مشاوره

علوم انساني

Visi Jurnal Akademik

Effectiveness of Education the Reality of Health on Increasing the Resilience of woman , Families of Drug Users in Esfahan city in 2014

عاطفه رفيعي

127

1393

مشاوره

علوم انساني

international journal of academic research

Evaluation of the effectiveness of working memory improvement exercises on Increasing the Attention and School Performance in 9-12 Year old Children with Attention Deficit

عاطفه فخاري نژاد

128

1393

مشاوره

علوم انساني

Internatioanal Journal of Academic Research in Progressive Education and Development

Evaluation of the Effectiveness of Working Memory Improvement Exercises on Increasing the Attention and School Performance in 9-12 Year old Children with Attention Deficit

عاطفه فخاري نژاد

129

1393

مكانيك

فني و مهندسي

industrial journal of research in engineering and science

control pf nonlinear industrial processes using fuzzy wavelet neural network based on genetic algorithm

علي پدر پيرالماني

130

1393

مشاوره

علوم انساني

uct journal of social sciences and humanities research

Study Effect of Family Training Based on Acceptance and Commitment over self Efficacy in Khomeinishahr City (2013-2014)

غلامرضا وطن خواه

131

1393

مشاوره

علوم انساني

uct journal of social sciences and humanities research

A Study Effect of Family Training Based on Acceptance and Commitment Parental Stress in Khomeinishahr City (2013-2014)

غلامرضا وطن خواه

132

1393

مشاوره

علوم انساني

Asian Journal of Social and Economic Science(AJSES)

evaluating the impact of coplng with stress group counseling on academic ptocrastination in preparing the component of extracurricular activities in the component of frist year high school female students of all high schools Region 2 in isfahan city (2013-2014)

فرشته محلوجي