دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

آيين نامه مشاركت بخش خصوصي در جذب دانش پذير در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
1-   هدف:
هدف از اين آيين نامه نظام مند كردن همكاري هاي واحد خميني شهر با آموزشگاه ها و موسسات دولتي و خصوصي و كليه افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايطي است كه مايل به برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي كوتاه مدت براي دانش پذيران دارند.
 
2- تعاريف:
2-1- واحد: منظور دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر است.
2-2- موسسه: منظور هر فرد حقيقي يا حقوقي است كه براي تحقق هدف اين آيين نامه با واحد وارد تعامل مي شود.
2-3- دوره: منظور دوره ي آموزشي است كه جهت افزايش دانش تئوري يا عملي دانش پذيران با مشاركت واحد و موسسه برگزار مي شود.
 
3-شرايط قرارداد:
3-1- براي نيل به هدف آيين نامه براي هر دوره ي آموزشي قراردادي منطبق بر قوانين دانشگاه آزاد اسلامي و ساير قوانين جاري كشور منعقد مي گردد. از طرف واحد، قرارداد را سرپرست واحد از طرف موسسه رئيس، مديرعامل و يا بالاترين مقام آن امضاء مي نمايند.
3-2- به پيوست قرارداد، بايد سيلابس دقيق دوره به همراه ساعات بر موضوع درسي، وجود يا عدم وجود آزمون پاياني، وجود يا عدم وجود متن درسي و محتواي آن ذكر شوند.
3-3- بجز در موارد خاص كه با تائيد سرپرست واحد محل برگزاري دوره ي به خارج دانشگاه منتقل مي شود، در موارد عادي، محل برگزاري دوره، واحد است.
3-4- مدرك پاياني دوره (گواهي حضور يا گواهينامه) توسط واحد صادر شده و مشتركاً به تاييد نماينده ي واحد و نماينده ي موسسه مي رسد.
3-5- چنانچه دوره در محل واحد انجام شود، بيمه ي دانش پذيران به عهده ي واحد است و هرگاه دوره در خارج از واحد برگزار گردد، بيمه ي آنها بر عهده ي موسسه مي باشد.
3-6- مسئوليت هرگونه آسيبي كه توسط دانش پذيران يا مدرس دوره به تجهيزات آموزشي وارد شود بايد به طور دقيق در قرارداد مشخص گردد.
7-3- هيچيك از طرفين قرارداد حق واگذاري تمام يا بخشي از آن را به غير ندارند.
8-3- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد در هر مرحله پس از انعقاد آن يك نماينده از طرف واحد و يك نماينده از طرف موسسه و يك داور مرضي الطرفين تعيين شده و راي اكثريت اين سه نفر فصل الخطاب خواهد بود.
 
4-  كيفيت مشاركت در لوازم كمك آموزشي
4-1- اگر لوازم كمك آموزشي مورد استفاده در دوره توسط دانشگاه تأمين شود، موسسه موظف به رعايت مقررات استفاده از آن و حفظ شرايط ايمني تجهيزات است به طوري كه منجر به آسيب يا استهلاك آن نشود. در غير اينصورت ضامن جبران خسارت وارده است.
4-2- اگر لوازم كمك آموزشي توسط موسسه تأمين شود در ساعات برگزاري دوره و در خلال استفاده دانش پذيران وظيفه نظارت بر حسن استفاده از آنها بر عهده خود وي است ولي مي تواند در پايان روز آن را به حراست واحد تحويل داده و در روز بعد تحويل بگيرد. در اين مدت دانشگاه وظيفه حفاظت از آن را برعهده دارد.
 
5-تبادلات مالي
5-1- شهريه ي دوره به حساب درآمد هاي متفرقه ي دانشگاه واريز شده و در پايان دوره بر اساس قرارداد پس كسر كسورات قانوني ، قدرالسهم موسسه پرداخت مي شود.
5-2- قدرالسهم واحد و موسسه از درآمد دوره طي توافقات طرفين تعيين شده و در قرارداد ذكر
مي گردد./ش18/6
 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal