دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

پايگاههاي معتبر براي بررسي اعتبار مجلات28/4/95

ليست مقالات نمايه شده درپايگاه EBSCO

آدرس نويسي صحيح براي مقالات و همايشها

بخشنامه به روز رساني فهرست نشريات نامعتبرمورخ 8/4/94-

بخشنامه حذف حداقل انتظارات از اعضاي هيئت علمي در تشويق مقالات24/5/92

ليست مجلات نمايه شده در پايگاه scopus2014 مورخ24/6/94

ليست مجلات داراي اعتبار تيرماه 94مورخ24/6/94

فرم ارزشيابي مقالات چاپ شده ( جهت تشويق مالي)و فرم تعهد نامه انتشارمقاله علمي

JRK-MIF2015

JRK2014مورخ 24/6/94

JCR2013

JCR2014 مورخ24/6/94

JCR 2015

بخشنامه و فهرست نشريات بي اعتبار تاشهريور 94

فهرست نشريات بي اعتبار تا خرداد 95

فهرست مجلات و وب سايتهاي نامعتبر و جعلي دانشگاه آزاد اسلامي آذر 95

فهرست مجلات نامعتبر و جعلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي آذر 95

فهرست مجلات نامعتبر و جعلي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري آذر 95

فهرست وب سايت هاي جعلي نشريات علمي-اسفند ماه 94

فهرست وب سايت هاي جعلي نشريات علمي خرداد 95

جزوه آموزشي نحوه تشخيص مجلات جعلي و بي اعتبار

شيوه نامه تشويق مقالات(بخشنامه شماره 352676/87 مورخ 22/10/92)

متمم بخش نامه تشويق مقالات (1)

بخشنامه تشويق مقالات وآدرس دهي متمم(2

بخشنامه امتياز ويژه براي حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي-18/9/94

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal