دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست بخشنامه هاي طرحهاي پژوهشي

دستورالعمل نگارش وتدوين گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي 24/4/93

آئين نامه جديد طرح پژوهشي مرداد94

حق الزحمه داوري طرح هاي پژوهشي30/10/92

منشور اخلاق پژوهش

سخنراني مربوط به ارائه نتايج طرح هاي پژوهشي

فرم صفر طرح پژوهشي (پروپوزال)

بخشنامه جديددر خصوص مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي: تاريخ 20-9-91

بخشنامه سخنراني مربوط به ارائه نتايج طرح هاي پژوهشي

فرم تعهدمجري جهت ارائه مقاله چاپ شده طرح

بخشنامه طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي 2/1

بخشنامه طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي 2/2

فرم ارزيابي گزارش دوره اي طرح تحقيقاتي (توسط داور يا ناظر طرح تكميل گردد)

فرم ارزيابي گزارش نهايي طرح تحقيقاتي (توسط داور يا ناظر طرح تكميل گردد)

شناسنامه طرح پژوهشي( فرم الف)

خلاصه وضعيت طرح پژوهشي ( فرم ب)

قرارداداجراي طرح پژوهشي

جدول تعهدات مجري بر اساس رويكرد و بودجه طرحهاي پژوهشي

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه داوري طرح هاي پژوهشي

فرم تعهد مجري نسبت به چاپ مقاله مستخرج از طرح

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal