دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشاركت واحد خميني شهر در اجراي همايش ها ي ديگر واحدها

رديف

نام همايش

سازمان برگزاركننده

تاريخ برگزاري

مجوز معاونت پژوهشي سازمان مركزي

دارد

شماره وتاريخ مجوز

1

همايش روانشناسي

واحد نائين

85

*

9595
1385/05/07

2

همايش پيامبر اعظم

شهرضا

85

*

7481م پ
1385/12/15

3

سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم

شهرضا

85

*

 

4

همايش منطقه اي برق

شهر مجلسي

85

*

 

5

هملش منطقه اي مهندسي مكانيك

شهر مجلسي

85

*

10931
1385/05/28

6

اناليز غير خطي و بهينه سازي

دانشگاه اصفهان

ارديبهشت 1386 

*

73/156841
1386/06/11

7

بررسي موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت در ايران

واحد دهاقان

اسفند 1386

*

73/241686
1386/08/22

8

نوآوري در فن آوري اطلاعات و ارتباطات

واحد مباركه

آبان 1386

*

73/187456
1385/08/10

9

بهداشت رواني دوران رشد

نائين

اسفند 1386

*

 73/221357
1386/08/02

10

همايش نقش مديريت اسلامي در اتحاد ملي و انسجام اسلامي

واحد دهاقان

1386/12/15

*

73/37878

11

سومين كنفرانس ملي آسيب شناسي

دانشگاه شهيد بهشتي

1387/02/30

*

73/57812

12

همايش منطقه اي شكوفايي و نوآوري

واحد فلاورجان

1387/12/15

*

73/420288

13

روان شناسي و جامعه معاصر

واحد نائين

ارديبهشت 1388

*

73/70064
88/03/03

14

عمليات حرارتي

شهر مجلسي

ارديبهشت 1388

*

73/101777
88/03/26

15

راهكارهاي اصلاحي نظام اداري با رويكرد
مديريت دولت نوين

خوراسگان

تيرماه 1389

*

73/248356
89/06/24

16

عمليات حرارتي

شهر مجلسي

ارديبهشت 1389 

*

73/248356
89/06/24

17

همايش فناوري زيستي و جايگاه آن در صنعت

واحد فلاورجان

اسفندماه 1389

*

73/455897
89/11/17

18

همايش ملي ايده هاي نو در حسابداري و حسابرسي

واحد خوراسگان

1390/07/23

*

73/240163
90/07/06

19

همايش ملي ارتقاء بهره وري در سال جهاد اقتصادي

واحد دولت آباد

1390/11/23

*

73/409890
90/11/03

20

همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان

واحد فلاورجان

1390/12/07

*

73/437756
90/11/23

21

همايش بين المللي شهروند مسئول : امربه معروف و نهي از منكر

واحد خوراسگان

1390/12/26

*

73/414891
90/11/08

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal