دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

« اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر»

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه تقاضاي استفاده از تسهيلات كوتاه مدت وميان مدت صندوق رفاه در نيمسال اول 97-96 را دارند مي‌رساند جهت اخذ فرم درخواست و همچنين اطلاع از شرايط آن لازم است هرچه سريعتر به وب سايت دانشگاه قسمت معاونت اداري ومالي بخش صندوق رفاه يا انتشارات واقع در طبقه دوم ساختمان كتابخانه مركزي مراجعه نموده و نسبت به دريافت و تكميل فرمهاي درخواست اقدام نمايند. ضمناً در اين خصوص موارد ذيل لازم به ذكر مي‌باشد :

1- دانشجويانيكه در ترم گذشته از تسهيلات صندوق رفاه استفاده نموده اند و نسبت به واريز به موقع اقساط در سررسيداقدام ننموده اند طبق دستورالعمل سازمان مركزي بد حساب شناخته شده و از دريافت تسهيلات محروم مي باشند.

2- شروع ثبت نام جهت درخواست وامهاي كوتاه مدت بعد از انجام انتخاب واحد بوده و وام ميان مدت از تاريخ 01/06/96 شروع و حداكثر زمان جهت مراجعه و تحويل فرم درخواست وام تا تاريخ 30/07/96 مي‌باشد.

3- پس از گذشت زمان فوق‌الذكر صندوق رفاه هيچگونه مسئوليتي در قبال پرداخت وام ندارد.

* جدول انواع وام :

نوع وام

مدت اقساط

واجدين شرايط

وام كوتاه مدت (بدون كارمزد)

2يا 3يا 4 ماهه

دانشجويان خوش حساب به غير از ترم آخر

وام ميان مدت (با كارمزد 5/2 درصد)

12 ماهه جهت 2 نيمسال

دانشجويان خوش حساب به غير از ترم آخر

* جدول ميزان پرداختي وام :

مقطع تحصيلي

حداكثر مبلغ وام

كوتاه مدت

حداقل مبلغ وام ميان مدت

2 نيمسال

حداكثر مبلغ وام ميان مدت

2 نيمسال

كارشناسي پيوسته فني

6.000.000

12.000.000

20.000.000

كارشناسي پيوسته انساني

5.000.000

10.000.000

15.000.000

كارشناسي ناپيوسته فني

8.000.000

15.000.000

24.000.000

كارشناسي ارشد فني

15.000.000

30.000.000

40.000.000

كارشناسي ارشد انساني

12.000.000

25.000.000

36.000.000

دكتري

40.000.000

60.000.000

80.000.000

تذكر مهم : با توجه به زمان بندي واريز اقساط ، دانشجو مو ظف است در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد در غير اينصورت از ثبت نام ترم بعدي جلوگيري به عمل خواهد آمد و تا پايان دوره تحصيلات از دريافت تسهيلات محروم خواهد شد.

آدرس وب سايت : WWW.iaukhsh.ac.ir

صندوق رفاه دانشجويان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر

1396/06/01

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal