دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مدارك لازم جهت تكميل پرونده متقاضيان بورسيه واستخدام :

 

1- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي  كارشناسي (دانشنامه ياگواهي موقت)

2- تصوير ريزنمرات برابر با اصل شده مقطع كارشناسي

3- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد(دانشنامه يا گواهي موقت)

5- تصوير ريزنمرات برابر با اصل شده مقطع كارشناسي ارشد

6- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي دكتري (دانشنامه ياگواهي موقت)

7- تصوير ريزنمرات برابر با اصل شده مقطع دكتري

8- تصوير برابر با اصل پايان خدمت يا معافيت ازخدمت 2نسخه (مخصوص برادران)

9- تصوير برابر با اصل كارت ملي 4نسخه

10- تصويربرابر بااصل از تمام صفحات شناسنامه 4نسخه

11- بيست قطعه عكس 4*3جديد

12- تصوير برابر با اصل ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلان خارج از كشورتوسط وزارت علوم

13- ارائه تصوير برابر با اصل كليه كارهاي علمي وپزوهشي و سابقه تدريس وتوصيه نامه هاي علمي ازاساتيد

14- گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان مقطع دكتري كه براي دانشجويان دكتري دانشگاههاي دولتي با قيد نمودن شهريه يا آموزش رايگان بودن الزامي مي باشد.

15- رزومه علمي ورزومه شخصي هركدام به صورت جداگانه.

16- تعهد محضري عدم اشتغال به كار.

17- ضمناً لازم است پس ازتكميل مدارك حتماًدر سايت jazb.iau.ir ثبت نام نمائيد.

 

تذكرات لازم در خصوص تكميل فرمهاي مربوطه :

 

1- فرم شماره1  را پس ازتكميل در 4نسخه پرينت گرفته و4قطعه عكس به آن الصاق نمائيد و فرم شماره 20و21را پس ازتكميل در2نسخه پرينت گرفته و2قطعه عكس به آن الصاق وبه همراه ساير مدارك لازم شخصاً به اداره كارگزيني هيات علمي تحويل فرمائيد

2- گواهي تعهد عدم اشتغال به كارحتماً مي بايست در دفتر اسناد رسمي تائيد گردد

3- در گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان دكتري ذكر آموزش رايگان بودن يا ميزان شهريه الزامي مي باشد در غير اين صورت گواهي موردقبول قرار نمي گردد.

 

                                               اداره كارگزيني هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal