دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

حوزه معاونت آموزشي جهت نيل به اهداف آموزشي، فعاليت هاي عمده زير را در دستور كار خود قرار داده است:
1ـ رهبري اصلاحات در سطح آموزش دانشگاه
2ـ تقويت توانمنديهاي علمي در حيطه هاي آموزشي 
3ـ گسترش مديريت و رهبري علمي در حيطه هاي آموزشي
4ـ افزايش همكاري بين دانشگاهي در سطح استاني، كشوري و بين المللي
5ـ حمايت و تشويق تحقيقات در زمينه هاي آموزشي
6ـ ايجاد بستر مناسب جهت شكوفايي استعدادهاي درخشان
7ـ افزايش رضايت دانشجويان و اعضاء هيأت علمي درامر ياد گيري و ياد دهي
8ـ تعريف منشور اخلاقي اعضاء هيأت علمي و برنامه ريزي و فرهنگ سازي براي دستيابي به اصول تعريف شده در آن
9ـ بهينه سازي چارت سازماني حوزه معاونت آموزشي با در نظر گرفتن طرح اجراي دانشكده ها
10ـ اجراي طرح دانشكده ها در واحد وتعريف شرح وظايف و حدود اختيارات آنها جهت بهبود سطح كيفي انجام امور
11ـ بهره برداري بهينه از فضاهاي آموزشي موجود در دانشگاه با ديدگاه دانشكده هاي مصوب وجابجايي مناسب فضاها
12ـ توجه كمي و كيفي به دانشكده تحصيلات تكميلي در راستاي تجهيز، تأمين نيروي انساني لازم، مراكز تحقيقاتي، عضو هيئت علمي، برگزاري سمينارهاي علمي ـ تخصصي و...
13ـ ايجاد كميته هاي تخصصي در گروههاي آموزشي جهت بازنگري سر فصلها و تعريف فرصتها و برنامه هاي آموزشي جديد جهت تربيت نيروي فارغ التحصيل توانا ومتخصص با توجه به نيازهاي روز جامعه
14ـ سامان دهي فعاليتهاي شوراي آموزشي دانشگاه 
15ـ توجه به دانش و مهارتهاي نوين در فعاليتهاي آموزش 
16ـ ايجاد توازن بين بخشهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه و سعي در توسعه تحقيقات مرتبط با نياز جامعه
17ـ توجه به پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه به عنوان راهكاري براي افزايش كيفيت
18ـ برنامه ريزي جهت شركت اعضاء هيئت علمي در سمينارها و كارگاههاي تخصصي به منظور به روز شدن و افزايش اطلاعات آنها
19ـ مطالعه و ارائه فهرست رشته هاي جديد مورد نياز گروههاي آموزشي موجود بر اساس شرايط جديد جامعه و جهان، به ويژه دوره هاي بين رشته اي
20ـ توسعه رشته هاي آموزشي دانشگاه بر اساس نيازسنجي هاي انجام شده
21ـ توسعه مقاطع تحصيلات تكميلي ( كارشناسي ارشد ـ دكتري.Ph.D) در دانشگاه
22ـ فراهم كردن زمينه هاي استفاده از روشهاي نوين تدريس در تمام گروههاي آموزش
23ـ فراهم كردن روشهاي ارزيابي و سنجش اعضاء هيئت علمي در زمينه هاي مختلف از سوي واحد و دانشجويان
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal