دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

دفتر مطالعات وبرنامه ریزی درسی
نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدیدآمده و آموزش عالی ایران در طول حیات نوین خود با چالش ها، نیازها و تغییرات متعددی روبه رو بوده است. در بین تمامی عناصر آموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان بنیادی ترین ابزار فراهم آورنده دانش، تجربه و مهارت های دانشجویان یاد می شود. لذا با توجه به رسالت ها، اهداف و نقش آموزش عالی در عصر حاضر، برنامه های درسی باید اصلاح و بازنگری شوند و چنین تغییری به نظام آموزش عالی کمک کند تا نیازهای جامعه را برآورده ساخته و موجب اثر بخشی آن گردد.
اهم فعالیت های این دفتر عبارتند از:
الف) بررسی،تدوین وبازنگری سرفصل ها وبرنامه درسی گروههای آموزشی
 ب) برنامه ریزی وتولید برنامه های جدید دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مخاطبین مختلف (دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، مدیران ادارات وموسسات دولتی وغیر دولتی و.........)
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal